Giám sát việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân Thành phố.

18/05/2022 16:36
Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề theo kế hoạch 46/KH-ĐGS ngày 16/4/2022 của HĐND Thành phố về “Giám sát việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn Thành phố từ ngày 1/1/2021 đến 31/3/2022”, Đoàn giám sát của HĐND Thành phố do đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát trực tiếp Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố và Tòa án Nhân dân Thành phố.

Giám sát việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại Tòa án Nhân dân Thành phố.

Giám sát việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại Viện Kiểm sát

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố và Tòa án Nhân dân Thành phố, trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố và Tòa án Nhân dân Thành phố thường xuyên quan tâm quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên về các Chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác tiếp dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản pháp luật khác tới nhân nhân; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các đơn thư, khiếu nại của người dân được Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân Thành phố tiếp nhận, phân loại, xử lý đúng thủ tục, trình tự, thời gian; qua đó đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết đúng, trúng tâm tư, nguyện vọng của công dân nên không phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu kết luận các buổi giám sát

Các đơn vị đã thực hiện nghiêm việc bố trí phòng tiếp công dân, mở hộp thư góp ý, hộp thư trợ giúp pháp lý, bảng lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan. Xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ và lịch trực nghiệp vụ hàng ngày, đảm bảo các nội dung phản ánh, kiến nghị, các đơn thư tố cáo, khiếu nại của nhân dân được phân loại, xử lý giải quyết kịp thời theo quy định. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã từng bước áp dụng phần mềm quản lý dữ liệu trên “Đám mây” vào việc quản lý tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tòa án Nhân dân Thành phố đã ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc số hóa tất cả các loại đơn đầu vào bao gồm: đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị… do công dân, tổ chức nộp tại bộ phận hành chính tư pháp. Từ ngày 1/1/2021 đến 31/3/2022, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã tiếp 9 lượt công dân để tư vấn pháp luật và phản ánh về kết quả giải quyết khiếu nại trước đó; tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn 27 đơn khiếu nại, tố cáo và các loại đơn khác. Tòa án Nhân dân Thành phố tiếp nhận 1 đơn khiếu nại trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố và Tòa án Nhân dân Thành phố báo cáo kết quả tại buổi làm việc với đoàn Giám sát Thành phố.

Trên cơ sở kết quả giám sát và ý kiến tham gia tâm huyết của các thành viên trong đoàn giám sát tại Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố và Tòa án Nhân dân Thành phố, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn Thành phố từ ngày 1/1/2021 đến 31/3/2022” của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố và Tòa án Nhân dân Thành phố. Tập thể lãnh đạo 2 đơn vị ngày càng nâng cao hiệu quả về mặt chất lượng, quy trình, thủ tục trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Có nhiều cách làm hay về rà soát, phân loại, lưu đơn khoa học, bài bản, đầy đủ; bố trí đầy đủ nơi tiếp công dân, bảo đảm sự tôn trọng với người dân; việc bố trí cán bộ tiếp công dân có kỹ năng, trình độ, năng lực theo quy định; Thường xuyên quan tâm kiểm tra, đánh giá, rà soát, lưu trữ theo đúng quy trình, quy định; công tác phối hợp giữa VKS,Tòa án với các cơ quan tư pháp, các địa phương, với HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố trong việc giải quyết các kiến nghị rất nghiêm túc, bài bản, khoa học và đồng bộ…

Các thành viên trong đoàn giám sát Thành phố tham gia ý kiến tại buổi giám sát

Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố và Tòa án Nhân dân Thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp công dân và khiếu nại tố cáo theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiếp tục quán triệt Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại tố cáo và các thông tư, chỉ đạo liên quan để hoàn thiện quy chế, nội quy, lịch, kế hoạch tiếp công dân nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo cũng như tham gia tố tụng các vụ án hành chính. Riêng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố thường xuyên quan tâm rà soát, giải quyết 4 loại hình đơn thư, nhất là loại hình có quyền kiểm sát để gửi các đơn vị đầy đủ.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra nội quy tiếp công dân, hồ sơ, quy trình tiếp công dân

Tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ về mặt pháp luật, kỹ năng cho cán bộ tiếp công dân. Phối hợp rà soát các vụ án còn tồn đọng. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị tư pháp, các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; hướng dẫn quy trình, quy định giải quyết đơn thư đối với người dân. Tích cực, chủ động trong công tác phối hợp với Ban Công dân Thành phố; Thường xuyên kiểm tra, rà soát giải quyết các đơn thư, vụ việc, khiếu nại tố cáo, nhất là dự kiến các nội dung phát sinh, tập trung vào công tác GPMB, cấp đổi, cấp mới QSDĐ, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tài chính ngân sách….để có biện pháp xem xét giải quyết. Công khai các nội dung giải quyết đơn thư của đơn vị cũng như công khai lịch tiếp công dân. Tiếp tục quan tâm thái độ, chức năng của người tiếp công dân. Dự đoán, dự báo trước tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư đối với cơ quan VKS, Tòa án Nhân dân trong thời gian tới để tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền. Lưu ý việc công khai từ khâu tiếp nhận đến khâu giải quyết để tăng cường việc giám sát và nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết. Bám sát quy trình giải quyết đầy đủ theo quy định đảm bảo về mặt thời gian, nội dung giải quyết. Kiện toàn đội ngũ cán bộ tiếp công dân, thường xuyên tập huấn để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...