Giám sát việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn Thành phố

11/05/2022 21:48
Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về “Giám sát việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn Thành phố từ ngày 1/1/2021 đến 31/3/2022”, ngày 11/5, Đoàn giám sát của HĐND Thành phố do đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Hải Tiến và xã Hải Xuân.

Giám sát việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại xã Hải Tiến

Giám sát việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại xã Hải Xuân

Theo báo cáo của UBND xã Hải Tiến và UBND xã Hải Xuân, trong công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong những năm qua, Đảng ủy, Chính quyền 2 xã luôn quan tâm và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xem đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống chính trị của địa phương. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Hải Xuân và xã Hải Tiến đã tích cực tham gia phổ biến, tuyên truyền các Chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác tiếp dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản pháp luật khác tới nhân nhân; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đội ngũ cán bộ công chức xã làm công tác tiếp dân có trình độ, năng lực và nhiệt tình trong công tác, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 tại địa phương, đơn khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của công dân giảm so với cùng kỳ.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND xã Hải Tiến

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND xã Hải Xuân

Việc duy trì tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND 2 xã vào các ngày thứ 5 hàng tuần và tham gia tiếp công dân theo lịch của Thành phố (vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng) tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trực tiếp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đồng thời giúp lãnh đạo xã xem xét, quyết định, kết luận chính xác vụ việc.

Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức với nhiều hình thức, kịp thời triển khai Luật tiếp công dân, đồng thời kiện toàn, củng cố đội ngũ tiếp công dân, tăng cường trao đổi nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, tham mưu xử lý hoặc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, nên trong năm việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật do đó không phát sinh các vụ việc phức tạp.

Lãnh đạo xã Hải Tiến báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn

Lãnh đạo xã Hải Xuân báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn

Trên cơ sở kết quả giám sát và ý kiến tham gia tâm huyết của các thành viên trong đoàn giám sát tại UBND xã Hải Tiến và xã Hải Xuân, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành cũng như những kết quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của xã Hải Xuân và xã Hải Tiến trong thời gian qua. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể 2 xã đã quán triệt nghiêm túc các Luật tiếp công dân, khiếu nại tố cáo; chủ động thực hiện điều 15 trong Luật tiếp công dân; ban hành đầy đủ nội quy, quy chế, bố trí phòng tiếp công dân đầy đủ cơ sở vật chất theo đúng quy định; đặc biệt việc tiếp công dân trong điều kiện phòng chống Covid-19 được đảm bảo…

Các thành viên trong đoàn giám sát tham gia ý kiến tại buổi làm việc với 2 xã

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND xã Hải Tiến và xã Hải Xuân tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; Tiếp tục quán triệt Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại tố cáo và các thông tư, chỉ đạo liên quan nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo cũng như tham gia tố tụng các vụ án hành chính; thực hiện tốt 6 nhiệm vụ tiếp công dân; quan tâm thành phần tiếp công dân, trong đó mời HĐND xã, Ủy ban MTTQ xã tham gia tiếp công dân. Thường xuyên kiểm tra, rà soát giải quyết các đơn thư, vụ việc, khiếu nại tố cáo, nhất là dự kiến các nội dung phát sinh, tập trung vào công tác GPMB, cấp đổi, cấp mới QSDĐ, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tài chính ngân sách….để có biện pháp xem xét giải quyết; phối hợp đôn đốc giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền Thành phố.

Bên cạnh đó, lưu ý việc công khai từ khâu tiếp nhận đến khâu giải quyết để tăng cường việc giám sát và nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết. Bám sát quy trình giải quyết đầy đủ theo quy định đảm bảo về mặt thời gian, nội dung giải quyết. Quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; MTTQ 2 xã cần quan tâm công tác thông tin tuyên truyền để định hướng cho nhân dân hiểu đúng, chấp hành pháp luật, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ cho nhân dân; kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm cá nhân lợi dụng khiếu nại tố cáo gây mất an ninh trật tự. Kiện toàn đội ngũ cán bộ tiếp công dân, thường xuyên tập huấn để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực, chủ động trong công tác phối hợp với Ban tiếp công dân Thành phố, các cơ quan, đơn vị. Niêm yết công khai những cách giải quyết, nội quy, quy chế tiếp công dân để người dân nắm được.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn Thành phố từ ngày 1/1/2021 đến 31/3/2022 sẽ tiếp tục giám sát tại các xã, phường còn lại, nhằm đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện của UBND Thành phố, UBND các xã phường và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật. Đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư trong lĩnh vực hành chính và tư pháp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2022. Kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, nhất là các quy định trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước phát sinh nhiều đơn thư. Nâng cao trách nhiệm giải trình, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, nhất là người đứng đầu cơ quan, địa phương chịu sự giám sát trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đất đai và một số lĩnh vực được dư luận, đại biểu HĐND quan tâm, nhằm tránh và hạn chế phát sinh đơn thư. Đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết đơn thư của HĐND thành phố; xem xét, xử lý các cơ quan, cá nhân có vi phạm (nếu có).

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...