Giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2021-2022

14/03/2023 18:00
Đoàn giám sát Ban Pháp chế - HĐND Thành phố vừa có buổi làm việc với UBND Thành phố để giám sát về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2021-2022. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố dự và chỉ đạo. Dự bổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
Giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2021-2022

Theo báo cáo của UBND Thành phố, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền Thành phố luôn xác định Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2020 đến hết nhiệm kỳ 2025 là một trong những nội dung quan trọng, mang tính đột phá để hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn nữa. Do vậy, cấp ủy, chính quyền Thành phố đã quán triệt Quyết định 3322/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Về ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2030; Nghị quyết 08 NQ/TU ngày 03/3/2022 của Thành ủy Móng Cái về chuyển đổi số và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; cải cách thủ tục hành chính; cải cách công vụ, công chức, cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số có nhiều tiến bộ và kết quả; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cải cách chế độ công vụ; góp phần khơi dậy và huy động lan tỏa tinh thần đổi mới, huy động mọi nguồn lực cho phát triển thành phố.

Bên cạnh đó, đã lập nhóm Zalo và thiết lập kênh truyền thông chuyển đổi số trên Zalo của thành phố đến người dân và từng xã phường, phòng ban để thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân; Hoàn thành việc hợp nhất và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, thành phố tích hợp, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Đến nay, đã triển khai đến 100% các ban, ngành Thành phố và cấp xã;  Số TTHC đủ điều kiện cung cấp trên cổng DVC của Tỉnh là 399 TTHC, đạt 100%; Số TTHC cung cấp trên cổng DVC Quốc gia đạt 70,06%. Đã triển khai thanh toán trực tuyến liên thông với các ngân hàng qua 02 hình thức: Trên cổng dịch vụ công Quốc gia và Quét mã QR Code đặt tại các quầy tiếp nhận và trả kết quả.

Các thành viên trong đoàn giám sát tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Đặc biệt, UBND Thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện hết sức cụ thể với 37 chỉ tiêu nhiệm vụ, tập trung giải quyết tốt 03 nhóm vấn đề: “Cải cách hành chính” - “Công khai minh bạch” - “Trách nhiệm giải trình”. Thành lập các Tổ kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các hạn chế. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Tăng cường công tác tuyên truyền và phân công công chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức nộp hồ sơ, nhất là hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (ở 3 cấp); đáng chú ý từ tháng 6/2021 đưa quy trình cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ vào trung tâm HCC là cuộc cách mạng từ nhận thức đến tư duy, cách làm và được nhân dân đồng thuận đánh giá cao. Nhờ đó, thời gian giải quyết các TTHC giảm nhiều so với quy định; quy trình giải quyết thường xuyên được cập nhật; hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt tỷ lệ cao. Trong năm 2022, cấp Thành phố đã giải quyết 53.983/56.251 hồ sơ; cấp xã giải quyết 44.501/44.543 hồ sơ.

Chuyển đổi số quốc gia được triển khai một cách mạnh mẽ, thực chất, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đã chỉ đạo quyết liệt triển khai, đồng bộ Đề án 06 trên toàn quốc; cấp nhiều căn cước công dân gắp chíp điện tử cho công dân; kết nối dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác CCHC, có đóng góp quan trọng vào thành công chung của toàn thành phố. UBND đã quyết liệt chỉ đạo triển khai và đang tiếp tục quyết liệt triển khai các đột phá chiến lược theo chủ trương, đường lối của Đảng; các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND. Xác định công tác CCHC trong việc tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp, nền kinh tế, từ đó đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Trên cơ sở chỉ ra một số bài học kinh nghiệm và những tồn tại, hạn chế, băn khoăn, trăn trở cần sớm khắc phục và làm tốt hơn nữa. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục rà soát tổng thể Chương trình kế hoạch CCHC thực hiện tại Quyết định 3322/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Về ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2030 và các chỉ tiêu nhiệm vụ tại Nghị quyết 08 NQ/TU ngày 03/3/2022 của Thành ủy Móng Cái phù hợp điều kiện thực tiễn; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo CCHC các cấp, do đồng chí chủ tịch UBND là Trưởng ban; xác định chuyển đổi số và CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ.

 Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, rà soát tổng thể 6 mục tiêu cụ thể, 37 nhóm chỉ tiêu rất cụ thể trong Chương trình thực hiện (Cải cách thể chế, CCTTHC, Cải cách bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công và XD; phát triển Chính quyền điện tử và chính quyền số); 9 nhóm giải pháp theo Quyết định 3322/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Về ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2030, Nghị quyết 08 NQ/TU ngày 03/3/2022 của thành ủy Móng Cái để tiến hành sơ kết, tổng kết nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai, thuế, tài chính công gắn liền với kiểm tra giám sát, đánh giá thực chất kết quả CCHC các lĩnh vực này. Phát huy tốt trách nhiệm người đứng đầu từ Thành phố đến xã, phường, phòng ban, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai nhiệm vụ CCHC; nhất là tinh thần chủ động, linh hoạt, có cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Khen thưởng kịp thời, xử lý vi phạm nghiêm minh. Quan tâm nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt như tổ giúp đỡ người dân hướng lợi từ CCHC, chuyển đổi số  vừa qua; đánh giá và tập trung thực hiện đạt kết quả thực chất.             

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng lên nhận thức của cán bộ, công chức và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về tủ tục hành chính, về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đồng thời, tiếp tục theo dõi đánh giá sự hài lòng của người dân, lắng nghe ý kiến người dân để có cơ sở khách quan cho việc cung ứng dịch vụ công đảm bảo lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ theo hướng tích hợp chia sẽ, dùng chung dữ liệu và tài khoản, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng dịch vụ; xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật để phủ sóng thông tin di động nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp kết nối internet sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, nêu cao vai trò của người đứng đầu. Xây dựng, sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ưu tiên phát triển nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức gắn với tăng cường giám sát kiểm tra, đánh giá xếp loại cán bộ theo phương châm làm thật, nói thật, kết quả thật… Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính  đi dôi với đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ với quy định của Đảng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, nhất là ở cơ sở. Quan tâm bố trí nguồn lực, thu hút nguồn lực đầu tư trang thiết bị thực hiện các nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số gắn với thu hút đâò tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số; phát huy các mô hình hay như Tổ công nghệ số cộng đồng; Đề án thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. 

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...