Giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 giữa Thường trực HĐND Thành phố và Thường trực HĐND các xã, phường

24/06/2024 11:45
Ngày 24/6, HĐND TP Móng Cái tổ chức giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 giữa Thường trực HĐND Thành phố và Thường trực HĐND các xã, phường, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì. Các đồng chí: Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái; Đỗ Viết Mạnh, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái; Đỗ Văn Tuấn, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái dự. 

Quang cảnh Hội nghị giao ban 

6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của HĐND 2 cấp tiếp tục được nâng lên theo hướng đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND Thành phố, các xã, phường với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Thường trực HĐND hai cấp luôn bám sát chủ trương, định hướng của Thành ủy, Đảng ủy các xã phường để chỉ đạo, phân công, điều hòa các hoạt động đạt hiệu quả trên các mặt công tác, cụ thể là: Đã chủ động chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức tốt các kỳ họp HĐND kịp thời quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xã phường trong 6 tháng đầu năm 2024; Nắm bắt, đôn đốc thường xuyên việc triển khai các nghị quyết HĐND các cấp, nhất là các nghị quyết về thu - chi ngân sách nhà nước, đầu tư công, chính sách đảm bảo an sinh xã hội...; Phân công, điều hòa linh hoạt các chương trình giám sát chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn; định hướng, chỉ đạo hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, giám sát theo nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy duyệt, khảo sát không báo trước có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, kịp thời thông tin báo cáo, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của Thành phố, của xã, phường; Duy trì thực hiện thường xuyên công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân và UBMTTQ  cùng cấp và các cơ quan hữu quan trong thực thi nhiệm vụ, nhất là chuẩn bị cho các kỳ họp, đảm bảo chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Tăng cường đôn đốc, giám sát có hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và phản ảnh của Nhân dân, các tồn tại về đất đai, dự án đầu tư công, phòng ngừa tệ nạn ma túy, thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về kết quả, hoạt động của cơ quan dân cử, các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội. Khắc phục các tồn tại sau thanh tra, kiểm toán, lan tỏa khát vọng đối mới phát triển tạo sự đồng thuận của cử tri và củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền địa phương.

Thường trực HĐND các xã phường, các Tổ, Ban HĐND tham gia ý kiến vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái phát biểu 

Tại Hội nghị giao ban, thường trực HĐND các xã phường, các tổ Đại biểu đã tham gia các ý kiến liên quan đến hoạt động của HĐND, trọng tâm là hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát của HĐND xã, phường; nâng cao chất lượng kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, công tác điều hành các kỳ họp cần ngắn gọn, trọng tâm hơn; vấn đề đôn đốc chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp…Đồng thời trao đổi một số nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái trao đổi một số nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HDND cấp xã 

6 tháng cuối năm 2024, Hội đồng nhân dân Thành phố, xã phường tiếp tục đổi mới hoạt động của Thường trực HĐND các cấp, nhất là trong việc đảm bảo đúng nguyên tắc quy định của đảng, quy chế làm việc của tổ chức đảng và đảm bảo đúng pháp luật. Tiến hành rà soát toàn diện các lĩnh vực, nhiệm vụ, đề án, chương trình chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành và những đề án, nhiệm vụ mới phát sinh để khẩn trương thực hiện. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt, kỹ năng, bản lĩnh của đại biểu HĐND các cấp; chuẩn bị đại biểu cho các nhiệm kỳ sau, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Thường trực HĐND, các cán bộ công tác tại cơ quan chuyên trách HĐND. Duy trì tổ chức tốt các phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND thành phố, các xã phường và các cuộc họp đột xuất để xem xét, xử lý những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền; Tăng cường tổ chức hoạt động chất vấn và giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND  thành phố.Tập trung rà soát, kịp thời kiện toàn tổ chức của HĐND cấp huyện, xã đảm bảo cơ cấu đúng quy định theo  Điều 25, Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, đặc biệt quan tâm tới cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở các cấp. Triển khai xây dựng quy hoạch đại biểu HĐND các cấp hoạt động chuyên trách để bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Chỉ đạo tổ chức tốt và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND 2 cấp để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, hoàn thành nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 và tổ chức tốt các kỳ họp chuyên đề (nếu có) phục vụ tốt nhiệm vụ điều hành kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì, kết luận 

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND, Thường trực, các ban HĐND, các tổ và các đại biểu HĐND thành phố và xã phường có trọng tâm trọng điểm, tăng cường giám sát tại kỳ họp bằng hình thức chất vấn và trả lời chất vấn, tăng cường hoạt động giải trình của cơ quan, người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước tại các phiên họp của Thường trực HĐND thành phố…

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...