Giao ban Thường trực HĐND các huyện, thành phố miền Đông tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9 tại TP Móng Cái

19/06/2024 17:48
Ngày 19/6, tại TP Móng Cái đã diễn ra chương trình giao ban Thường trực HĐND các huyện, thành phố miền Đông tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9, gồm HĐND TP Móng Cái và các Huyện: Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Ba Chẽ, Cô Tô, Bình Liêu. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh tại TP Móng Cái dự.

Tại chương trình giao ban, Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố miền Đông tỉnh Quảng Ninh đã cùng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng  đầu năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và trao đổi một số kinh nghiệm công tác HĐND cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của HĐND các huyện, thành phố tiếp tục được nâng lên theo hướng đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND các huyện, thành phố với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan được duy trì tốt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh tại TP Móng Cái chào mừng các đơn vị tới giao ban tại TP Móng Cái 
Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái thông tin tình hình KTXH TP Móng Cái tới các Đại biểu 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; 100% HĐND và Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình công tác năm 2024 và các chương trình giám sát năm 2024; chỉ đạo các ban HĐND kịp thời ban hành chương trình công tác và chương trình giám sát năm 2024; xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Thường trực, các Ban HĐND đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; phân công rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chủ trì, phối hợp thực hiện nhằm tăng cường tính chủ động, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ công tác năm. 

Thường trực HĐND các huyện, thành phố miền Đông tỉnh Quảng Ninh trao đổi nghiệp vụ công tác 

Trên cơ sở chương trình công tác năm, 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã điều chỉnh, bổ sung và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các ban HĐND, các Tổ HĐND đảm bảo bám sát các nhiệm vụ của huyện, thành phố; cụ thể hóa kế hoạch, chương trình đã đề ra, gắn với kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác định kỳ (hàng tuần và phiên họp hàng tháng) để rà soát, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và thảo luận các công việc theo thẩm quyền, kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất theo kế hoạch chung của huyện, thành phố. Đến nay, HĐND, Thường trực và các Ban HĐND đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức 16 kỳ họp chuyên đề để kịp thời quyết định, điều chỉnh các vấn đề phát sinh, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện hiệu quả 57 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên.  Chất lượng các báo cáo giám sát, khảo sát được nâng lên, thể hiện rõ quan điểm của Đoàn giám sát, khảo sát về vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và đưa ra các đề xuất, kiến nghị cần tập trung giải quyết, khắc phục. Thường trực HĐND  thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đôn đốc UBND cùng cấp và các ngành, cơ quan chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện các kết luận sau giám sát. 

Hoạt động tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐND các huyện, thành phố đã tiếp nhận và xử lý là 77 đơn thư, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Hoạt động của Thường trực HĐND các huyện, thành phố; Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tích cực và chủ động.

Tại hội nghị, HĐND các thành phố, Huyện miền Đông cũng đã trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác, trong đó tập trung thảo luận - chia sẻ - trao đổi cách thức thực hiện một số nội dung trong hoạt động giám sát, qui trình, cách thức triển khai giám sát ngay một nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch đã ban hành; Cách thức phân công các chủ thể giám sát để đảm bảo nguyên tắc nghị quyết phải được giám sát thực hiện; Cách thức phối hợp với MTTQ và các đoàn thể để giám sát để tránh trùng chéo, hiệu quả…

Thông qua hoạt động giao ban nhằm tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm quý trong công tác, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp Huyện.

TP Móng Cái trao cờ đơn vị đăng cai lần thứ 10 tới HĐND Huyện Tiên Yên 
Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại TP Móng Cái 

Sau đơn vị Móng Cái đăng cai, giao ban Thường trực HĐND các huyện, thành phố miền Đông tỉnh Quảng Ninh lần thứ 10 tới đây sẽ được tổ chức tại Huyện Tiên Yên.

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...