Giao ban Thường trực Thành ủy

31/01/2023 15:24
Sáng 31/1, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ để nghe và cho ý kiến đối với Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2023; Kế hoạch thực hiện công tác GPMB năm 2023 và chỉ đạo triển khai một số nội dung công việc quan trọng trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.
Giao ban Thường trực Thành ủy thường kỳ

Cho ý kiến đối với Chỉ thị của BTV Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2023. Thường trực Thành ủy thống nhất, mục tiêu của Chỉ thị là nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố đối với nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2023.

Đối với tổng thể Chỉ thị, Thường trực Thành ủy đề nghị phần đánh giá khó khăn, thuận lợi phải bám sát Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Riêng phần tồn tại, nguyên nhân, cần nêu rõ: Việc cụ thể hóa các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng - quân sự tại một số cơ sở, địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; việc hoàn thiện các quy hoạch, thủ tục để đầu tư các công trình quốc phòng chậm so với kế hoạch, tiến độ đề ra; chất lượng công tác tuyển quân chưa cao. Nguyên nhân là do nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ tham mưu về công tác quân sự chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa toàn diện; Cơ chế phối hợp chưa chặt chẽ, đồng bộ; Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ…

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

Nhận định tình hình trong năm 2023, Thường trực Thành ủy yêu cầu phải xác định rõ khó khăn đan xen thử thách, thuận lợi. Từ nhận định đó, thống nhất quan điểm phải giữ vững ổn định tình hình để phục vụ cho sự phát triển; để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Về nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào 6 nhiệm vụ, gồm: Tập trung lãnh đạo để quán triệt, tổ chức triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về công tác quân sự - quốc phòng địa phương, về công tác an ninh trật tự. Tập trung cho công tác xây dựng đảng gắn với phát triển đảng viên và xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh, trong đó kiện toàn, củng cố Chi bộ quân sự xã, phường; phát triển đảng viên tập trung vào dân quân, lực lượng dự bị động viên, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ tham mưu cho công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối vối công tác quân sự, tập trung vào các nội dung trọng điểm của năm 2023 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công, trong đó có công tác tuyển quân; các hoạt động bồi dưỡng kiến thức để nâng cao nhận thức về kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức thành công an toàn tuyệt đối diễn tập khu vực phòng thủ. Tập trung nguồn lực hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hoàn thiện các công trình phục vụ quốc phòng. Duy trì các mô hình hoạt động thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương gắn với công tác đối ngoại nhân dân và ngoại giao quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh; thực hiện công tác hậu phương quân đội đảm bảo theo những yêu cầu nhiệm vụ.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND - UBND Thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị

Thường trực Thành ủy cũng cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện công tác GPMB năm 2023 trên địa bàn Thành phố. Theo dự thảo kế hoạch của UBND Thành phố, năm 2023, tiếp tục triển khai tốt việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh phổ biến kiến thức về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân. Giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị, giảm dần các vụ việc khiếu kiện, không để phát sinh các điểm nóng, khiếu kiện đông người liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục thực hiện rà soát các quy định về trình tự, thủ tục tổ chức và phân công thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền và quy định pháp luật; xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt tập trung hoàn thành công tác bồi thường GPMB 21 dự án chuyển tiếp và phấn đấu thực hiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ GPMB đối với 20 dự án triển khai mới năm 2023.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự Thành phố tham gia vào Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2023
Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố tham gia ý kiến vào Kế hoạch thực hiện công tác GPMB năm 2023

Kết luận nội dung này, Thường trực Thành ủy thống nhất nguyên tắc trong thực hiện công tác GPMB là phải giữ vững ổn định tình hình, không để mất ANTT; các hồ sơ thủ tục phải đảm bảo các quy định của pháp luật; phải xác định được các nhiệm vụ, dự án trọng tâm để tập trung lực lượng trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thường trực Thành ủy đề nghị phải tập trung công tác vận động, tuyên truyền. Rà soát toàn bộ các dự án đảm bảo các thủ tục để đưa vào; đối với các dự án chưa đảm bảo thủ tục, phải có lộ trình để hoàn thiện các thủ tục; chọn các dự án tái định cư đi đầu để ổn định tình hình nhân dân. Xác định các nhóm dự án tạo ra trọng điểm, động lực cho các nhà đầu tư chiến lược. Đưa các dự án vào kế hoạch thực hiện GPMB phải kiểm đếm, kiểm soát được, phân theo các nhóm; bổ sung cụm Công nghiệp Hải Hòa và 1 số dự án đang triển khai. Sau khi UBND Thành phố ban hành Kế hoạch, phải tổ chức hội nghị chuyên đề về GPMB. Thường xuyên, định kỳ kiểm điểm công việc, các dự án theo tiến độ để có chỉ đạo cụ thể với tinh thần làm đến đâu dứt điểm đến đó.

Cùng ngày, Thường trực Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến triển khai một số nội dung công việc quan trọng trong thời gian tới.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...