Gìn giữ nét xưa " Những ngôi nhà cổ gần 100 tuổi tại Phường Trà Cổ"

Trần Bình - Trần Tương - Vi Thu
Trung tâm TT&VH