Banner Chi cục thuế Móng Cái

Phòng ban đơn vị theo ngành dọc

Giới thiệu đôi nét về Chi cục thuế thành phố Móng Cái

GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

       Chi cục thuế thành phố Móng Cái có trụ sở đặt tại số 74 – Đại lộ Hòa Bình – Trần Phú – TP Móng Cái.

      Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế được thực hiện theo Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

    Theo đó, Chi cục thuế thành phố Móng Cái là tổ chức trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước ( sau đây gọi chung là thuế).

Chi cục thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo qui định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các qui định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn như: Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản qui phạm pháp luật về thuế; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn; Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hằng năm được giao; tổng hợp phân tích đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ qản lý thuế đối với ngưới nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục thuế; đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xóa nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của ngành; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước; Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục thuế; Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật; Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo qui định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan…

    Về cơ cấu tổ chức, Chi cục thuế thành phố Móng Cái có 10 Đội trực thuộc được thực hiện theo Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) gồm: 2 Đội kiểm tra, 1 Đội Kê khai kế toán thuế và tin học, 1 Đội Nghiệp vụ tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, 1 Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, 1 Đội Quản lý thuế TNCN, lệ phí trước bạ và thu khác, 1 Đội Hành chính NS-TV-AC, 3 Đội thuế liên phường - xã .

Tổng số cán bộ, công chức là 83 người, trong đó trình độ Thạc sỹ là 12 người, Đại học là 46 người, Trung cấp là 25 người.

  Tại Chi cục thuế có Đảng bộ gồm 58 Đảng viên, có tổ chức Công đoàn, có chi đoàn thanh niên.

  Ban Lãnh đạo Chi cục thuế có 4 đồng chí, gồm Chi cục trưởng và 3 Phó Chi cục trưởng.

  Là một trong những đơn vị có số thu cao thuộc hệ thống ngành Thuế tỉnh Quảng Ninh; trong nhiều năm liền Chi cục thuế luôn được Bộ Tài Chính công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, được cấp trên tặng nhiều bằng khen thành tích công tác năm 2011; 2012; 2013; 2014; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng III (1994 - 1998) do có thành tích xuất sắc trong công tác và  Huân chương Lao động Hạng II năm 1999 -2003, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.