Thông tin các đơn vị ngành dọc

Hạt Kiểm lâm

12/02/2011 00:00

Địa chỉ: Số 75B, đường Hùng Vương, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 

Email : hkltpmc.snnvptnt@quangninh.gov.vn

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Vị trí

Hạt Kiểm lâm thành phố Móng Cái là đơn vị hành chính trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái về thực hiện nhiệm vụ theo quy định trên địa bàn được giao.

2. Chức năng

Hạt Kiểm lâm thành phố Móng Cái có chức năng tham mưu cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Móng Cái.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Tham mưu cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý;

- Phối hợp các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê;

- Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

3.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn được quản lý:

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng; phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng; phối hp với chủ rừng tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc địa bàn quản lý;

- Theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng;

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy rừng cho tổ đội, quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở; xây dựng lực lượng quần chúng, tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng;

- Thông tin kịp thời về dự báo, cảnh bao nguy cơ cháy rừng; triển khai các biện pháp phòng cháy rừng; tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ chức huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn tổ chức chữa cháy rừng;

- Kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản; kiểm tra việc khai thác, vận chuyển, chế biến, mua bán, gây nuôi, trồng cấy các loài động vật rừng, thực vật rừng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra vụ án hình sự hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận đồng quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

- Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, đồng phục theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3.3. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cấp huyện phân công Kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ Kiểm lâm địa bàn.

3.4. Quản lý biên chế, chỉ đạo hoạt động của Trạm Kiểm lâm và Kiểm lâm làm việc tại địa bàn thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, phương án về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp.

3.5. Thực hiện nhiệm vụ khác về lĩnh vực Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật do Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện giao.

II, CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

                              Đồng chí: Trần Văn Hiển

Chức vụ: Hạt trưởng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Số điện thoại: 0915.268.838

                            Đồng chí Nguyễn Vũ Long

Chức vụ: Phó Hạt trưởng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

Số điện thoại: 0904.734.888

Đồng chí Trần Đăng Duy

Chức vụ: Phó Hạt trưởng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

Số điện thoại: 0977.860.618

 

Trung tâm TT và VH
Loading...