HĐND Thành phố Móng Cái nghe tiến độ, kết quả thực hiện giải quyết tồn tại về đất đai, tiến độ quyết toán các dự án tồn đọng, kéo dài

12/04/2024 16:26
Ngày 12/4, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố Móng Cái họp, nghe tiến độ, kết quả thực hiện giải quyết tồn tại về đất đai tại hai phường Trà Cổ và Ninh Dương, tiến độ quyết toán các dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì. Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái dự.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, Thành phố, UBND Thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSDĐ và UBND phường Ninh Dương, Trà Cổ đã tập trung triển khai, phổ biến, quán triệt chủ trương giải quyết các tồn tại trên địa bàn hai phường đến cán bộ, đảng viên, người dân, nhất là các hộ đang vướng mắc trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, phối hợp kịp thời để cung cấp tài liệu, hoàn thiện hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tồn tại của địa phương. Các cơ quan (Phòng tài nguyên- Môi trường; Văn phòng Đăng ký QSDĐ), UBND hai phường đã phân công cụ thể cán bộ, lãnh đạo phụ trách, trực tiếp thụ lý giải quyết các hồ sơ trên tinh thần quyết liệt, khắc phục kịp thời các thiếu sót trong quá trình thẩm định hồ sơ (hạn chế tối đa việc trả hồ sơ) nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết. 

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì

Đến nay, đối với 1.022 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận tại phường Ninh Dương: UBND phường đã mời các hộ dân làm việc và rà soát 1.022/1.022 hồ sơ (đạt 100%), trong đó: Đã giải quyết xong 562 hồ sơ (tăng 299 hồ sơ so với Thông báo Kết luận số 207/TB-HĐND), gồm: 130 hồ sơ đã thực hiện xong việc chuyển quyền sử dụng đất, hoặc đã thu hồi do giải phóng mặt bằng, hoặc thu hồi theo Bản án đã có hiệu lực thi hành; 432 hồ sơ đã có Quyết định điều chỉnh kết quả công nhận quyền sử dụng đất; hộ dân được cấp lại Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tổng số hồ sơ đã giải quyết xong đạt: 55%. Đang giải quyết: 307 hồ sơ gồm: 16 hồ sơ đã đưa vào quy trình thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của UBND phường và 291 số hồ sơ UBND phường Ninh Dương đang rà soát, tổng hợp. Tổng số hồ sơ đang giải quyết xong đạt: 30%. Hồ sơ chưa giải quyết, đang vướng mắc:  153 hồ sơ, trong đó, có 73 hộ dân chưa có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tính đến thời điểm ra soát. Có 44 hộ không liên lạc được chủ sử dụng đất tính đến thời điểm rà soát. Có 36 hộ đang tranh chấp, chồng lấn quy hoạch. (Tổng số hồ sơ chưa giải quyết, đang vướng mắc: 15%.

Các ngành, địa phương tham gia ý kiến 
Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng Ban pháp chế HĐND Thành phố  phát biểu 

Tại phường Trà Cổ, việc cấp đổi Giấy chứng nhận cho các trường hợp vượt hạn mức đất ở đã được UBND phường Trà Cổ tổ chức họp dân trên 04 khu phố để thông tin rộng rãi tới hộ dân các chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố và Kế hoạch triển khai của UBND phường. Đến nay, UBND phường Trà Cổ đã triển khai và tiếp nhận giải quyết 88 hồ sơ, bằng 23,2%, trong đó: đã hoàn thiện xong 64 hồ sơ chuyển Văn phòng ĐKQSD đất thành phố để thực hiện các bước tiếp theo; tiếp nhận trên cổng dịch vụ công 10 hồ sơ, và đang trong quá trình giải quyết. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, thẩm định trình UBND Thành phố quyết định điều chỉnh kết quả công nhận QSDĐ là 43 hồ sơ. 

Nghe, đánh giá kết quả thực hiện giải quyết tồn tại về đất đai tại hai phường Trà Cổ và Ninh Dương, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái ghi nhận sự vào cuộc tích cực của UBND thành phố, các ngành thành phố và các phường, đặc biệt là đối với phường Ninh Dương đã tăng 299 hồ sơ, đóng góp đáng kể vào ngân sách thành phố, góp phần giải quyết kiến nghị tồn động lâu năm của cử tri Móng Cái, lan tỏa được tinh thần khắc phục khó khăn để giải quyết quyền lợi cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái phát biểu 

Tuy nhiên, tổng thể, tiến độ vẫn chưa đạt như mong muốn, cách phối hợp chưa đạt hiệu quả dứt điểm, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái đề nghị UBND hai phường Ninh Dương, Trà Cổ tiếp tục thông tin, tuyên truyền đến các hộ dân để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tồn tại về đất đai trên địa bàn hai phường. Trong quá trình thực hiện cần  nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là khâu nghiệp vụ trong quản lý, thiết lập hồ sơ để tránh sai sót hoặc bổ sung nhiều lần trong quá trình thực hiện; hỗ trợ tối đa cho người dân, quan tâm công tác tuyên truyền vận động, thống kê tổng hợp... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với quá trình thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng để Nhân dân phối hợp tốt trong quá trình thực hiện trên quan điểm “ nhân dân hợp tác, chính quyền đẩy nhanh tiến độ”.

Các phòng chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đẩy nhanh việc cấp đổi Giấy chứng nhận cho các hộ dân, giải quyết các tồn tại đất đai tại phường Trà Cổ, Ninh Dương đảm bảo thời gian theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Ngô Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố báo cáo 

Cũng trong ngày 12/4, thường trực HĐND TP Móng Cái đã nghe tiến độ, kết quả triển khai quyết toán của các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn Thành phố. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban đã tập chung chỉ đạo, đôn đốc các bộ giám sát thi công xây dựng và các đơn vị thi công nâng cao ý thức trách nhiệm, các dự án có đủ điều kiện tập trung quyết toán dứt điểm, đảm bảo tính khách quan, chính xác, lập báo cáo quyết toán trình các cơ quan có thẩm quyền, thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật. Đã bàn giao đưa vào sử dụng các dự án đã hoàn thành công tác thi công đủ điều kiện bàn giao và quyết toán trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...