HĐND TP: Giám sát về kết quả lập, chấp hành quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của Thành phố, giai đoạn 2021 - 2024

17/04/2024 17:40
Ngày 17/4, HĐND TP đã tổ chức giám sát về kết quả lập, chấp hành quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của Thành phố, giai đoạn 2021 - 2024. Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì hội nghị.
Quang cảnh kỳ họp

Theo đó, vừa qua, đoàn giam sát của HĐND TP được thành lập theo Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND TP đã tổ chức giám sát về kết quả lập, chấp hành quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của Thành phố, giai đoạn 2021 - 2024 với UBND thành phố Móng Cái. Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Trưởng Đoàn; tham gia nội dung giám sát có các thành viên đoàn giám sát; đại diện Thường trực UBMTTQ thành phố, Các Ban HĐND thành phố; địa diện Thường trực UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, xã phường có liên quan thuộc đối tượng giam sát.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thành viên đoàn giám sát thừa ủy quyền thông qua báo cáo

Đến nay theo kế hoạch, đoàn giam sát đã triển khai giám sát trực tiếp với 20 đơn vị; giám sát gián tiếp với 17 đơn vị, xã phường. Theo nội dung báo cáo đoàn giam sát của UBND thành phố. Giai đoạn 2021- 2024, công tác lập, chấp hành quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của Thành phố gặp rất nhiều khó khăn Móng Cái là địa phương sớm chịu ảnh hưởng trực tiếp nặng nề của đại dịch Covid-19 (từ đầu năm 2020), vừa là địa phương tuyến đầu ngăn chặn dịch từ phía ngoài vào cho Tỉnh  và cả nước, vừa phải đảm bảo các điều kiện để lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái; cơ chế, chính sách về nguồn lực của Trung ương, của Tỉnh chưa đáp ứng với yêu cầu mục tiêu phát triển của Thành phố; một số tồn tại, vướng mắ trong công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng... cần giải quyết; cơ chế, chính sách thương mại và quản lý khu vực biên giới của nước láng giềng thay đổi  nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; ứng dụng khoa học công nghệ chưa nhiều,  thị trường bất động sản không ổn định. Chính sách thuế có nhiều thay đổi ảnh hưởng đến nguồn thu; Thành phố đã ra khỏi nhóm địa phương tự cân đối ngân sách từ năm 2022; nguồn thu từ vào phí xuất nhập cảnh, phí hạ tầng cửa khẩu giảm mạnh do dịch Covid, thu phí lệ phí, thu ngoài quốc doanh... phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngoài bất lợi cho thực hiện dự toán thu. Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật đất đai và nhiều văn bản pháp luật liên quan khác quy định nhiều quy trình, thủ tục chặt chẽ, với sự liên quan của nhiều cơ quan, tổ chức nên thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn kéo dài. Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, xuất hiện dịch Covid 19, các dịch bệnh khác, giá cả nguyên vật liệu, nhân công... là các yếu tố  ảnh hưởng tới tình hình thu, chi  ngân sách, đầu tư phát triển của Thành phố. 

Giai đoạn 2021- 2024 là những năm đầu thành phố thực hiện các quy định tại Nghị quyết 38/2018/NQ- HĐND và Nghị quyết 66/2021/NQ- HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấ chính quyền địa phương, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP tỉnh Quảng Ninh thời kỳ ổn định ngân sách 2018 -2021 tỉnh Quảng Ninh, dưới sự chỉ đạo của BCH, BTV thành ủy : Đầu tư công và thu, chi ngân sách nhà nước được xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng nhất của hệ thống chính trị thành phố. Trong những năm qua, bám sát các quy định của pháp luật và chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, hướng dẫn  của các sở ngành về điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của thành phố đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách,  kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và hàng năm đầu tư công. Trên cơ sở các quy định của trung ương và hướng dẫn của Tỉnh, nhất là sự phân cấp mạnh mẽ của tỉnh về một số nguồn thu lớn cho thành phố (thu phí, lệ phí, thu cấp quyền sử dụng đất, phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu, thu tiền đất...), phân cấp đầu tư, phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, từ thành phố đến các xã phường. Để tập trung lãnh đọa chỉ đạo trong giai đoạn 2021 - 2025, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố  ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo trong đó chú trọng việc xây dựng và triển khai Kế hoạch, Kịch bản thu chi điều hành ngân sách, Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Kế hoạch thu tiền sử dụng đất,  xác định mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương, giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính hiệu quả cao, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. cụ thể:  Hàng năm, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành Nghị quyết, Thông báo kết luận cho chủ trương, nguyên tắc, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu trong đó xác định rõ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư công trên địa bàn với chỉ tiêu phấn đấu về tiến độ, hiệu quả cuối cùng là hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tùy tính chất nội dung liên quân UBND trình theo Quy chế làm việc đã định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo; Tùy theo tình hình thực tiễn Thành ủy chỉ đạo thành lập các Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, BCĐ điều hành ngân sách hoặc Tổ công tác, định kỳ theo tuần, theo tháng hoặc theo quý kiểm điểm tiến độ, khảo sát hiện trường sau đó đều ra Kết luận chỉ đạo rõ người rõ việc, rõ tiến độ gắn với tăng cường kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện,  phát huy  tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của ngường đứng đầu trong triển  khai thực hiện; Hội đồng nhân dân thành phố ngoài tổ chức các kỳ họp thường lệ để ban hành nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố với những cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương rất cụ thể,  quyết định kịp thời các nội dung liên quan đến đầu tư công, thu chi ngân sách, đã linh hoạt tổ chức thêm 11 kỳ họp chuyên đề ban hành kịp thời ngay nghị quyết  liên quan đến Kế hoạch và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách giai đoạn 2021- 2025, Kế hoạch đầu tư công hàng năm; dự toán và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm. Mặt khác chủ động thực hiện nhiều nội dung giam sát, khảo sát, giao cho UBND thành phố chủ động quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND về thu chi đầu tư công với nhiều kiến nghị đúng luật, thẩm quyền, đồng bộ, có hệ thống phù hợp chức năng nhiệm vụ, thực tiễn phát sinh để tạo đà cho thành phố phát triển bền vững đúng mục tiêu đề ra. UBND thành phố ban hành các kế hoạch, chương trình hành động Kịch bản thu chi ngân sách, Kế hoạch đầu tư hàng năm; phát huy tốt vai trò BCĐ  điều hành ngân sách nhà nước thành phố, Tổ tư vấn thuế xã phường; chủ động phân cấp thu ngân sách, tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách và phân cấp nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách cơ bản đã tạo thế chủ động trong việc quản lý, điều hành ngân sách của các địa phương, thúc đẩy việc khai thác tối đa các khoản thu ngân sách, nuôi dưỡng các nguồn thu, tăng thu ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ chi được phân cấp; đồng thời, tạo chuyển biến tích cực cho đơn vị sử dụng ngân sách, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. thường xuyên kiểm điểm đánh giá. Nổi bật là việc UBND thành phố chỉ đạo rà soát, đánh giá từng khoản, mục thu thuế, phí, lệ phí, nhất là các khoản thu từ đất, các khoản thu  còn dư địa ngoài quốc doanh, thu khác...theo quy định của pháp luật, các nhân tố mới nảy sinh, điển hình: việc đưa bộ thủ tục cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất vào Trung tâm HCC thành phố, Bộ phận tiếp nhận một cửa cấp xã góp phần kiểm soát thực hiện hiệu quả việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong hoạt động chuyển nhượng; khảo sát tình hình kinh doanh của các hộ kinh doanh kịp thời nâng mức thu thuế nhiều nhà hàng, khách sạn lớn, cơ sở dịch vụ có doanh thu lớn, việc thu thuế thu nhập tại các chợ, ứng dụng quản lý thu bằng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt...., Chi cục thuế thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt thu hồi cưỡng chế nợ đến nay tỷ lệ nợ chỉ chiểm 5% tổng thu ( thấp hơn mức phấn đấu theo chỉ tiêu của Quốc hội là 8%), thực hiện nghiêm nguyên tắc có thu thì mới có chi, để gắn trách nhiệm người đừng đầu các đơn vị dự toán nhất là xã phường, BQL chợ, BQL cửa khâu... chủ động để triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, chủ động phòng chống các hành vi tiêu cực gây lãng phí tho quy định và quyết tâm thực hiện mục tiêu ngân sách, nên tổng thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước kết quả thu NSNN:giai đoạn 2021-2023: Tổng Thu NSNN (thu nội địa) đạt 4.906.076 triệu đồng, đạt 116% dự toán tỉnh, đạt 107,3% dự toán thành phố, tăng 63,9% so cùng kỳ; trong đó có 8/11 khoản thu đạt và vượt dự toán giao thành phố giao; Thu hải quan đạt 4.625.590/4.068.080 triệu đồng, đạt 113,7% dự toán.  Hoạt động chi ngân sách được chỉ đạo, thực hiện đúng quy định đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí công khai minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát chi, các ngành Tài chính, kho bạc nhà nước, các cơ quan có số chi lớn thường xuyên quan tâm khâu tự rà soát kiểm tra, tập huấn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: Tổng chi trong cân đối (không bao gồm chi chuyển nguồn, chi nộp ngân sách cấp trên) đạt 4.753.004 triệu đồng, đạt 136,8% dự toán tỉnh, đạt 125,7% dự toán thành phố; trong đó: Chi đầu tư phát triển: 1.695.159 triệu đồng, đạt 122,1% so dự toán tỉnh, đạt 106,3% so dự toán thành phố, chiếm 45% tổng chi thường xuyên và đầu tư,  Chi thường xuyên đạt 2.073.782 triệu đồng, đạt 105,4% dự toán tỉnh, đạt 105,6% dự toán thành phố. Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Tài chính, Quyết định về cơ chế biện pháp điều hành của UBND Tỉnh; UBND Thành phố ban hành Quyết định về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách từng năm để triển khai thực hiện theo quy định. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phân bổ lần đầu tại Nghị quyết: số 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 là 4.037.562 triệu đồng (Vốn ngân sách Trung ương: 116.300 triệu đồng; Vốn đầu tư ngân sách cấp tỉnh: 800.262 triệu đồng; Vốn đầu tư ngân sách thành phố Móng Cái: 3.186.000 triệu đồng) Sau 09 lần điều chỉnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 4.363.162 triệu đồng (Tăng 325.600 triệu đồng), Đến nay thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2024 là 3.268.443 triệu đồng, phân bổ cho 244 dự án, gồm 10 dự án chuyển tiếp do tỉnh phê duyệt, 234 dự án do thành phố phê duyệt. Giải ngân đầu tư công giai đoạn 2021-2024 là 2.438.030 triệu đồng Kết quả giải ngân ngân sách thành phố các năm đều đạt trên 95%, đạt và vượt kế hoạch Hội đồng nhân dân thành phố giao. Trong đó: Năm 2021 đạt 97%; Năm 2022 đạt 99%; Năm 2023 đạt 95%); Từ năm 2021-2023, đã thẩm định quyết toán công trình hoàn thành là 204 công trình, hạng mục công trình; Còn 26 dự án chưa quyết toán 79 dự án đang thi công. Công tác kiểm soát và thanh toán nợ đọng XDCB đã được Thành phố tích cực, nghiêm túc thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương, quy định của pháp luật. UBND Thành phố đã tập trung ưu tiên vốn thanh toán cho các dự án hoàn đảm bảo không phát sinh nợ đọng XDCB; Đến thời điểm báo cáo, thành phố Móng Cái không có nợ đọng XDCB.

Các đại biểu lãnh đạo  đại diện phòng, ban và các xã, phường cơ quan, đơn vị phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu trao đổi làm rõ những nội dung liên quan đến  những khó khăn tồn tại, nguyên nhân các chỉ tiêu giải pháp chưa thực hiện được trong công tác lập, chấp hành quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của Thành phố, giai đoạn 2021 - 2024 cũng như việc chấp hành pháp luật về đẩu tư công và quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn đồng thời nêu ra những kinh nghiệm và giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

 Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP phát biểu kết luận

Sau khi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và các xã phường, UBND  thành phố; phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã  việc lập chấp hành quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của Thành phố, giai đoạn 2021 – 2024 của UBND TP và các phòng ban, đơn vị xã phường, các đơn vị Hải quan đứng chân trên địa bàn thống nhất với các kết quả đtạ được va ftoonf tại nguyên nhân trong báo cáo, ý kiến thảo luận của các đồng chí trong đoàn giám sát, ý kiến giải trình của địa diện UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị xã phường. Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đề nghị chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư công của các cơ quan đơn vị xã, phường, liên quan; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, việc đánh giá lựa chọn nhà thầu đảm bảo các điều kiện theo quy định của luật đầu tư công, luật đấu thầu hiện hành để các dự án đầu tư công đạt hiệu quả.Trong quá trình triển khai, tiếp tục rà soát từng dự án đầu tư công, không đầu tư dàn trải, chỉ đầu tư những dự án thật sự cần thiết, kịp thời đề xuất điều chỉnh, cương quyết không triển khai những dự án dù đã có chủ trương, nghị quyết của HĐND thành phố nhưng xét thấy không hiệu quả hoặc để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, thời gian  thẩm định, trình duyệt chủ trương đầu tư các dự án; chỉ quyết định chủ trương đầu tư khi đã thẩm định, làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối, bố trí vốn cho từng chương trình, dự án, bảo đảm dự án được phê duyệt có đủ nguồn lực thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, bám sát nguyên tắc “có thu thì mới có chi”. Các chương trình, dự án đầTu tư công đảm bảo phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng; Tiếp tục tập trung thực hiện dứt điểm, hiệu quả các kết luận, kiến nghị về xử lý về kinh tế, xử lý về trách nhiệm,  tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân theo kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm toán nhà nước, kiểm tra chuyên ngành, các kiến nghị của các đoàn giam sát của hĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND; phát hiện, xử lý vi phạm việc chấp hành pháp luật đầu tư công; thường xuyên tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đầu tư công, trong đó đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng của dự án; làm rõ trách nhiệm, tiến độ, chất lượng  đối với từng bộ phận, cá nhân của đơn vị, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu, từng bộ phận trong từng dự án được giao, nhất là việc phát hiện kịp thời vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công. Đối với nguồn vốn hỗ trợ chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025: Hàng năm, chủ động trình Hội đồng nhân dân Thành phố phân bổ chi tiết  100% nguồn vốn cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới năm sau tại kỳ họp thường lệ cuối năm. Tổ chức giao dự toán vốn đầu tư cho các chủ đầu tư tùy loại dự án theo Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 và Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; Phấn đấu đến ngày 30/6 hàng năm giải ngân tối thiểu 80%, đến ngày 30/9 giải ngân 100% Kế hoạch vốn giao đầu năm. Chỉ đạo các chủ đầu tư ( BQL các dự án, UBND các xã phường) rà soát, tự kiểm tra tổng thể lại tất cả các dự án đã triển khai quyết toán giai đoạn 2021- 2023 tự khắc phục những tồn tại hạn chế ( nếu có). Tiếp tục thực hiện việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng năm 2024 đúng mục đích, đối tượng, mức vốn tạm ứng, thời hạn tạm ứng theo đúng quy định tại Nghị định 99/2021/ NĐ- CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; Rà soát phân loại, có biện pháp xử lý thu hồi vốn tạm ứng kéo dài, quá hạn, xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay tiến độ giải ngân vốn XDCB năm 2024 ở mức thấp  nhất tỉnh Chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan tài chính, kho bạc, BQL dự án, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc việc đối chiếu thường xuyên. Đề nghị UBND thành phố cần thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xây dựng lộ trình, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, phấn đấu trước 30/6/2024 giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch giao đầu năm (bao gồm cả tạm ứng), đến 30/9/2024 giải ngân đạt tối thiểu 80% kế hoạch giao đầu năm, đến 31/12/2024 giải ngân 100% kế hoạch giao đầu năm và hoàn thành đủ khối lượng thanh toán tạm ứng từ năm 2023 trở về trước. Đồng thời  Chủ động xây dựng Kế hoạch đầu tư năm 2025 và Kế hoạch đầu tư  công trung hạn giai đoạn 2026- 2030 gắn liền với việc khẩn trương lập quy hoạch và tăng cường việc quy hoạch, quản lý mỏ vật liệu sản lấp, khu vục đô thải, kế hoạch thu tiển đất, các địa chỉ thu dành cho chi đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025, năm 2025, và giai đoạn 2026- 2023 trên địa bàn đảm bảo việc thực hiện kế hoạch này hiệu quả sớm thông qua các kỳ họp HĐND thành phố theo trình tự, nội dung quy định.

Đối với thu, chi ngân sách chủ động điều hành theo kế hoạch số 62/KH-UBND và Quyết định 518/QĐ-UBND bám sát các chính sách, pháp luật về thu ngân sách; các biện pháp điều hành, phân cấp thu ngân sách của HĐND tỉnh, HĐND thành phố dự báo mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, tình hình sản xuất - kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn; phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2023; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng, hàng quý, gắn trách nhiệm người đứng đầu, các thành viên BCĐ điều hành ngân sách thành phố. Khai thác tối đa các khoản thu phát sinh trên địa bàn (vận động các doanh nghiệp kinh doanh XNK, du lịch, xây dựng ở tỉnh ngoài có hoạt động SXKD trên địa bàn kê khai nộp thuế; thu từ hoạt động xây dựng vãng lai; thu bán thanh lý tài sản theo phân cấp; thu tiền sử dụng nguồn nước ngọt từ các công trình hồ, đập thủy lợi cho mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, tiền cho thuê mặt biển...); tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu thuế; chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, trốn thuế; thực hiện nghiêm các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế theo quy định; thu hồi kịp thời số tiền thuế, tiền phạt và các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Kịp thời thành lập phát huy hiệu quả tổ công tác rà soát, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn theo thực tiễn. Đồng thời, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, còn dư địa thời chỉ đạo các giải pháp hiệu quả. Phối hợp với các đơn vị tích cực khai thác, tận thu, các khoản thu đạt thấp và các khoản thu dự báo khó thực hiện như: thu tiền sử dụng đất, tiền  thuê đất... Phấn đấu tăng thu ở các nguồn thu có lợi thế để bù vào các khoản giảm thu góp phần hoàn thành dự toán tỉnh và HĐND thành phố giao. Phấn đấu trong quý II/2024, hoàn thành Phương án nuôi trồng thủy sản trên biển trên địa bàn thành phố Móng Cái làm cơ sở cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển, giao khu vực biển nuôi trồng thủy sản để thực hiện giao khu vực biển theo quy định; xác định chính xác gianh giới và diện tích sử dụng thực tế để làm cơ sở áp giá và tính tiền thuế đất, tiền sử dụng đất sát thực tiễn; đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất ở, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản ( nhất là đối với giải quyết tồn tại GCNQSD Đất ở Phường Ninh Dương, Phường Trà Cổ, 3 xã lên phường, Khu 9 Phường Hải Hòa, các hộ tái định cư sau GPMB) trên địa bàn thành phố để kịp thời truy thu vào ngân sách. Ngiên cứu việc triển khai Đề án tạm sử dụng lòng đường, vỉa hè làm căn cứ tổ chức thực hiện thu phí theo quy định; Hoàn thành Đề án Tự bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách của thành phố Móng Cái nhằm hoạch định kế hoạch cụ thể và xác định các giải pháp để tăng cường hiệu quả hoạt động thu - chi ngân sách thành phố, trên cơ sở khai thác các tiềm năng, có các giải pháp tăng thu, nuôi dưỡng những nguồn thu ổn định, tránh lệ thuộc nhiều vào nguồn thu từ đất, phí hạ tầng cửa khẩu, lệ phí xuất nhập cảnh từng bước khắc phục những bất cập hiện nay.đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh nâng cao chỉ số PAPI thúc đẩy thu hút đầu tư; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền pháp luật thuế, ngân sách nhà nước tiếp tục cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch tiếp nhận, thẩm định phê duyệt, trả kết quả tại chỗ…và một số nội dung quan trọng khác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác lập, chấp hành, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...