HĐND TP Móng Cái: Sơ kết công tác 9 tháng năm 2023

21/09/2023 17:03
Ngày 21/9, HĐND TP Móng Cái tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chu tịch HĐND TP; Đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Nguyễn Chí Trung - Trưởng Ban pháp chế HĐND TP thông qua báo cáo công tác 9 tháng năm 2023

9 tháng năm 2023, hoạt động của HĐND 2 cấp tiếp tục được nâng lên theo hướng đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND Thành phố, các xã, phường với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Thường trực HĐND hai cấp luôn bám sát chủ trương, định hướng của Thành ủy, Đảng ủy các xã phường để chỉ đạo, phân công, điều hòa các hoạt động đạt hiệu quả trên các mặt công tác trong đó, HĐND đã chủ động chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức tốt các kỳ họp HĐND kịp thời quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về công tác cán bộ và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xã phường; Đồng thời, nắm bắt, đôn đốc thường xuyên việc triển khai các nghị quyết HĐND các cấp, nhất là các nghị quyết về thu - chi ngân sách nhà nước, đầu tư công, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, môi trường, đô thị; Phân công, điều hòa linh hoạt các chương trình giám sát chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn; định hướng, chỉ đạo hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, không báo trước có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, kịp thời thông tin báo cáo, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của Thành phố, của xã, phường; Duy trì thực hiện thường xuyên công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân và UBMTTQ  cùng cấp và các cơ quan hữu quan trong thực thi nhiệm vụ, nhất là chuẩn bị cho các kỳ họp, đảm bảo chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường đôn đốc, giám sát có hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và phản ảnh của Nhân dân, các tồn tại đất đai trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về kết quả, hoạt động của cơ quan dân cử, các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội tạo sự đồng thuận của cử tri và củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền địa phương.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham gia ý kiến làm rõ những nội dung công tác và kết quả các nhiệm vụ đã đạt được, hạn chế và những việc chưa làm được trong công tác của HĐND 2 cấp trong 9 tháng năm 2023; đồng thời, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp (thường lệ) giữa năm 2023 của HĐND các xã, phường cũng như Hướng dẫn trình tự sắp xếp các nội dung đóng kỷ yếu kỳ họp HĐND các xã, phường. 

Đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP phát biểu ý kiến nhấn mạnh: Trên cơ sở các nội dung công tác trong 9 tháng năm 2023, đối với các phần việc theo các nội dung triển khai thực hiện cần công khai minh bạch; nhất là đối với một số nội dung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ cần sâu sát và có đánh giá cụ thể về hiệu quả, kết quả cụ thể đem lại; đông thời, HĐND TP đã thực hiện tốt việc tổ chức đi giám sát thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ tại 21 đơn vị, cơ quan, xã, phường trên địa bàn. Qua công tác giám sát nhận thấy cần rà soát các nội dung công tác nhiệm vụ được giao theo hướng phân công rõ người phụ trách và rõ trách nhiệm trong từng phần việc để triển khai thực hiện; thực hiện rà soát trách nhiệm của HĐND các cấp, các ban pháp chế, ban kinh tế - xã hội của HĐND nhằm phát huy vai trò của cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, thực hiện giám sát UBND và các phòng ban, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao; để tổ chức triển khai tốt công tác giám sát trong những tháng cuối năm một cách trọng tâm trọng điểm; ngay sau giám sát cần có sự đổi mới đó là đi đến cùng sự việc giám sát thông qua kiểm tra việc khắc phục những tồn tại và hạn chế; tổ chức các phiên giải trình thoả đáng ý kiến chính đáng của cử tri; Đặc biệt, ngay sau kỳ họp cuối năm 2023, HĐND các cấp cần ban hành chương trình giám sát theo luật định, chuẩn bị các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND theo quy định, rà soát các trình tự thủ tục liên quan tới các trình tự tổ chức kỳ họp, nhất là liên quan tới các kiến nghị của cử tri, HĐND sẽ có thông báo kết luận để rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn công tác nhiệm vụ được giao và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chu tịch HĐND TP đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của HĐND các xã, phường trong 9 tháng năm 2023 nhất là biểu dương các đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của HĐND TP đảm bảo đúng quy trình và chất lượng; Đồng thời, HĐND các cấp cũng xác định rõ việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát là một trong 5 phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm thực hiện tốt công tác nhiệm vụ được giao; Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chu tịch HĐND TP nhấn mạnh: Đối với các công trình xây dựng nông thôn mới cần xác định và thực hiện vai trò trách nhiệm của HĐND 2 cấp trong đó HĐND cần rà soát tất cả các NQ về xây dựng NTM năm 2023, cần chỉnh sửa đảm bảo đúng quy đinh, đồng thời, giao các ban HĐND hướng dẫn thực hiện để rút kinh nghiệm trên cơ sở theo 4 căn cứ về đề án, quy hoạch, quy chế và thực hiện Luật đầu tư công với nguyên tắc HĐND xác định danh mục và cơ chế nguồn vốn, huy động nguồn lực cụ thể, sau đó lấy quy trình của một xã làm chuẩn mẫu để rút kinh nghiệm thực hiện; Bên cạnh đó, quan tâm tới phân bổ nguồn kết dư, ghi rõ danh mục nhất là chi đầu tư; Đối với việc tổ chức các kỳ họp thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn cần cân nhắc những vấn đề chất vấn cho đúng, phù hợp và phải đi đến cùng vấn đề để đạt kết quả; Đối với các đại biểu HĐND các cấp, bên cạnh việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử còn có trách nhiệm tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu và đồng thuận ủng hộ về các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước và phù hợp với địa phương, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của cử tri theo quy định của pháp luật; Việc điều chỉnh quy chế gắn với nội dung về chức năng, nhiệm vụ của các ban pháp chế, ban kinh tế - xã hội của HĐND đảm bảo đúng thẩm quyền, bám sát các nội dung để UBND các cấp thực hiện cụ thể chi tiết đảm bảo mục tiêu và quy trình và theo đúng luật định.

Hội nghị cũng đã thống nhất và thông qua một số nội dung công tác cần quan tâm thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2023. Thường trực HĐND Thành phố cũng đề nghị Thường trực HĐND các xã, phường phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại để các kỳ họp HĐND tiếp theo đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...