HĐND xã Hải Đông khóa XXI kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã

28/12/2023 20:10

Sáng 28/12, HĐND xã Hải Đông khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2023 - bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; tiến hành xem xét, thảo luận kiện toàn một số nội dung về công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố dự và chỉ đạo kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND xã Hải Đông, thực hiện nhiệm vụ năm 2023, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm và khát vọng đổi mới; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu, kế hoạch và đạt được kết quá tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua rà soát, đánh giá, có 15/16 chỉ tiêu đạt tiến độ. Trong đó, thu ngân sách năm 2023 đạt 191,7% dự toán Thành phố giao, bằng 137% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 243,5/200 tấn, đạt 121,75% kế hoạch. 10/10 thôn đủ tiêu chuẩn công nhận đạt thôn văn hóa năm 2023, tỷ lệ 100%. Tỷ lệ hộ đạt GĐVH đạt 97,8%. Tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Tỉnh Đình Quất Đông, xã Hải Đông; Duy trì bền vững kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và duy trì, nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia. Trên địa bàn hiện không có hộ nghèo; trong năm 2023, giảm được 03 hộ cận nghèo, số hộ cận nghèo còn 05 hộ. Duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 36,16% và nâng cao chất lượng rừng. (Giữ vững tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch đạt 87,6% so với tổng số hộ đã ký hợp đồng. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đạt 100%. Qua rà soát đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã đã đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, duy trì tốt sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu; đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển trong tư tưởng, nhận thức của Nhân dân; niềm tin của người dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được nâng cao. Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, giải ngân vốn đầu tư công, công tác GPMB được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho Nhân dân đã và đang được quan tâm chỉ đạo giải quyết; Đẩy nhanh việc thiết lập hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy CNQSD đất ở cho Nhân dân trên địa bàn trước khi lên phường; Từ đầu năm đến nay xã đã chủ động, tích cực hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đối với các thủ tục cấp đổi, cấp mới quyền SD đất trên địa bàn. Kết quả đã cấp được 190 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó: cấp mới 14 (02 đất ở, 12 đất nông nghiệp); cấp đổi 176. Xã đang hướng dẫn người dân hoàn thiện 43 hồ sơ để làm thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; Văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; an sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội không ngừng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Tình hình tư tưởng Nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông phát biểu làm rõ những kiến nghị của cử tri

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Hải Đông cũng đã thảo luận thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, trong đó tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo; phát huy tốt vai trò của người đứng đầu trong việc đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường quản lý, thực hiện hiệu quả các quy hoạch. Tiếp tục lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển trong tư tưởng, nhận thức của Nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Hải Đông trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; quyết tâm hoàn thành nâng cấp xã lên phường trong năm 2024”. 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đã thông tin nhanh đến các đại biểu kết quả kỳ họp thứ 16 - HĐND Thành phố khóa XXI và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của Thành phố năm 2023. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những cố gắng và những kết quả mà HĐND, UBND xã Hải Đông đã đạt được trong năm 2023, đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của Thành phố, đặc biệt tinh thần đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn; thu ngân sách, công tác quản lý đất đai, giải quyết kiến nghị của cử tri đạt kết quả tích cực.

Các đại biểu HĐND xã Hải Đông đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Hải Đông khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị trong thời gian tới xã Hải Đông cần bám sát các nhiệm vụ của tỉnh và Thành phố để xây dựng kế hoạch thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024 trên địa bàn xã; tiếp tục phát huy tình thần đoàn kết, sáng tạo, lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển đến toàn thể nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đội ngũ lãnh đạo cần phải đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, xác định tầm nhìn trong chủ trương và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, trong đó tiếp tục huy động nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với lộ trình nâng cấp xã Hải Đông lên phường trước năm 2024. Tập trung phát triển nông, lâm, ngư nghiệp toàn diện, đưa ra các giải pháp đảm bảo diện tích gieo trồng; đẩy mạnh các mô hình phát triển sản xuất; nghiên cứu và xây dựng sản phẩm OCOP để phát huy lợi thế của địa phương. Huy động sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nhiều mô hình cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Huy động sự vào cuộc của lực lượng Công an, Quân sự xã trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã. Quan tâm các giải pháp tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, nuôi dưỡng nguồn thu; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu được giao; quan tâm đến những tồn tại về đất đai, giải quyết những vướng mắc về đất ở cho nhân dân; quan tâm triển khai các lĩnh vực văn hóa xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo ATTP; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm; đảm bảo an ninh nông thôn và an toàn giao thông, đặc biệt là lực lượng Công an xã tăng cường truyên truyền phòng chống ma túy trong học đường. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cấp Tỉnh - Đình Quất Đông gắn với phát triển du lịch. 

Đối với HĐND xã, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị cần đổi mới hoạt động của HĐND xã từ triển khai tổ chức kỳ họp đến hoạt động giám sát; tăng cường hoạt động giám sát thực thi pháp luật; đổi mới trong việc xây dựng Nghị quyết kỳ họp; quan tâm phát huy vai trò giám sát cộng đồng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại; tập trung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

ồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hải Đông và đồng chí Nguyễn Tiến Lương, Chủ tịch UBND xã Hải Đông

Đối với công tác cán bộ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, nhấn mạnh, thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái về việc không bố trí chức danh Bí thư Đảng ủy, kiêm nhiệm Chủ tịch UBND các xã, phường, BTV Thành ủy đã và đang tích cực rà soát lại đội ngũ cán bộ, lên phương án sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo triển khai công việc hiệu lực, hiệu quả nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính; tạo sự thống nhất ý chí và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí mong muốn, với sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí, các đại biểu HĐND xã Hải Đông sẽ sáng suốt lựa chọn ra người đứng đầu Chính quyền xã vừa có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức, cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa xã Hải Đông phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp xã Hải Đông lên phường trước năm 2024. Đồng chí mong rằng, từng đồng chí trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao sẽ thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến, đoàn kết; rà sóa lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để nỗ lực xây dựng xã Hải Đông ngày càng phát triển, góp phần xây dựng TP Móng Cái ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành thảo luận và chất vấn tại hội trường về những nội dung quan trọng được đại biểu và cử tri quan tâm như: Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hoàn thành nâng cấp xã lên phường.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình: Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Hải Đông, khóa 21 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Hải Đông, khóa 21 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Đông. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Hải Đông khóa 21, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Lương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Đông. 

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, thống nhất cao, các đại biểu xã Hải Đông đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Hải Đông khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Tiến Lương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Đông đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Hải Đông với số phiếu đạt 21/21 phiếu, đạt 100% số đại biểu HĐND xã.

HĐND xã Hải Đông khoá 21 cũng đã biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết được trình tại kỳ họp thứ 9 gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về tổ chức các Kỳ họp của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết phê chuẩn danh mục các dự, công trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn; Nghị quyết quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã.

Phạm Hương
Loading...