Banner tin

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890-2017)

Hiệu quả từ gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Trong không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890-2017), tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, nhận thức về Chỉ thị số 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên, việc thực hiện Chỉ thị dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Qua đó, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

 

Tiết mục “Đảng là mùa xuân người thợ” của Chi đoàn các cơ quan xây dựng Đảng Tỉnh ủy tại Liên hoan văn nghệ “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” do Công đoàn Viên chức, Hội CCB, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức, ngày 14-5. Ảnh: Nguyễn Hoa
Tiết mục “Đảng là mùa xuân người thợ” của Chi đoàn các cơ quan xây dựng Đảng Tỉnh ủy tại Liên hoan văn nghệ “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” do Công đoàn Viên chức, Hội CCB, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức, ngày 14-5. Ảnh: Nguyễn Hoa

Kế thừa những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Quảng Ninh đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 4-11-2016 về “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; Kế hoạch 101-KH/TU ngày 27-3-2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của cấp uỷ Đảng. Cụ thể là vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nghị quyết đại hội cấp mình. Đặc biệt vận dụng để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15-7-2013 của Tỉnh uỷ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên” và các nghị quyết về xây dựng Đảng; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh một cách cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn, đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”, kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức.
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”, kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức.

Năm 2016 với chủ đề “Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở có những chuyển động mạnh, theo hướng quyết liệt và hiệu quả; nhất là trong các lĩnh vực thu chi ngân sách, quản lý đất đai, gặp mặt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp bằng những giải pháp cụ thể, tăng cường phân cấp, uỷ quyền gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TU và Đề án 25, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chính quyền tiếp tục được nâng lên rõ rệt; các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt theo Nghị quyết năm 2016 đề ra. Tập trung nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp được triển khai cụ thể, quyết liệt, nhất là các doanh nghiệp ngành Than; nhiều công trình, dự án đã được triển khai và tích cực hoàn thiện góp phần làm thay đổi diện mạo của tỉnh. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, thể thao, bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Năm 2017, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 3-12-2016 “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017” để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm, cụ thể hoá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; chủ đề năm 2017 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” với 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện. Đây chính là việc làm thiết thực để triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục. Việc ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của các tổ chức, cá nhân được các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu nghiêm túc thực hiện; gắn với xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Quyết tâm tạo sự chuyển biến trong tác phong, lề lối, trách nhiệm... của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU “về việc thực hiện văn hoá công sở của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 611/KH-UBND, ngày 25-1-2017 triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Hiện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tiếp tục triển khai xây dựng Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ, đảng viên”; Đề án “Về phát triển văn hoá, xây dựng con người Quảng Ninh văn minh, lành mạnh, thân thiện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”; Đề án “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới”. Từ đó có các chỉ đạo cụ thể xây dựng các nghị quyết, chỉ thị về phát triển văn hoá, xây dựng con người, nếp sống văn minh, lành mạnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có văn hoá, văn minh. Xây dựng môi trường thân thiện, chuẩn mực về nếp sống văn hoá văn minh ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng con người Quảng Ninh văn minh, lành mạnh, thân thiện đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Điển hình Đông Triều thành lập đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ tại các xã, phường trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế tồn tại; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức của thị xã sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Sau kiểm tra đã tổ chức hội nghị chấn chỉnh và ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” trên địa bàn thị xã trong thời gian tiếp theo; Cẩm Phả: Phát động cuộc vận động “Nụ cười cán bộ công chức thành phố Cẩm Phả”; Móng Cái ban hành Bộ quy tắc ứng xử: “Người Móng Cái thân thiện”; Hạ Long: Tập trung chỉnh trang đô thị, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, trật tự đô thị và quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; Bình Liêu, Tiên Yên: Tuyên truyền đến các thôn, bản vùng sâu, vùng cao, biên giới đối với việc giữ gìn vệ sinh ở gia đình, nơi công cộng; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang đảm bảo tiết kiệm, phù hợp truyền thống văn hoá của dân tộc; Ba Chẽ: Chú trọng công tác tuyên truyền trong nhân dân để thay đổi nhận thức, xoá bỏ tập tục lạc hậu, tránh trông chờ, ỷ lại; tham gia tích cực các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, hướng tới làm giàu...

Bằng việc tích cực học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, Quảng Ninh đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan toả tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử và hiệu quả công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên một cách rõ rệt tạo dư luận tốt trong xã hội và cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, đồng thuận.

Cao Tường Huy,

(Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

4 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu tăng gần 10% so với cùng kỳ 2017

4 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu tăng gần 10% so với cùng kỳ 2017


Vinh danh 10 gương mặt trẻ và 26 tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Vinh danh 10 gương mặt trẻ và 26 tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2017


Kết thúc Giải bóng đá Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII

Kết thúc Giải bóng đá Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII


Quảng Ninh đón nhận cúp tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất năm 2017

Quảng Ninh đón nhận cúp tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất năm 2017


Ra quân triển khai công tác GPMB Dự án Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Ra quân triển khai công tác GPMB Dự án Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái


Tọa đàm chuyên đề “Phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng Cuộc sống xanh – bảo vệ môi trường”

Tọa đàm chuyên đề “Phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng Cuộc sống xanh – bảo vệ môi trường”


"Phần thưởng lớn nhất cho ngành y tế Quảng Ninh chính là sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân"

"Phần thưởng lớn nhất cho ngành y tế Quảng Ninh chính là sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân"


Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả

Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả


Quảng Ninh rét đậm, rét hại

Quảng Ninh rét đậm, rét hại


Khánh thành nhà máy sản xuất khăn mặt, khăn tắm cao cấp tại KCN Texhong Hải Hà

Khánh thành nhà máy sản xuất khăn mặt, khăn tắm cao cấp tại KCN Texhong Hải Hà


Phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác giữa các địa phương biên giới Việt - Trung

Phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác giữa các địa phương biên giới Việt - Trung


Chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt

Chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt


Quảng Ninh phát huy tiềm năng du lịch biên giới

Quảng Ninh phát huy tiềm năng du lịch biên giới


Quảng Ninh kỳ vọng đón 12 triệu lượt khách trong Năm du lịch Quốc gia 2018

Quảng Ninh kỳ vọng đón 12 triệu lượt khách trong Năm du lịch Quốc gia 2018


Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII thông qua 22 nghị quyết

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII thông qua 22 nghị quyết