Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

HỘ TỊCH

28/07/2020 15:48

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

4

2

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

4

3

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

4

4

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

3

5

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

4

6

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Hộ tịch

4

7

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

4

8

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Hộ tịch

4

9

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

4

10

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

4

11

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Hộ tịch

4

12

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

4

13

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

4

14

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (Trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

4

15

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (Trường hợp đăng ký giám hộ cử)

Hộ tịch

4

16

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (Trường hợp đăng ký giám hộ đương nhiên)

Hộ tịch

4

17

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Trường hợp bổ sung hộ tịch)

Hộ tịch

4

18

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc)

Hộ tịch

4

19

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc - Phải xác minh)

Hộ tịch

4

20

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

4

21

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

4

22

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

4

23

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

4

24

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch- Trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

4

25

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (Trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

4

26

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

4

27

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài (Trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

4

28

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (Trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

4

 

Loading...