MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CT-XH

Hội Cựu chiến binh Thành phố

14/08/2013 23:42
Địa chỉ: Đường Hữu Nghị - phường Hoà Lạc - thành phố Móng Cái

Chức năng - nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Hội CCB Việt Nam có chức năng đại diện ý chí nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội của cách mạng của Hội, tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt dộng phá hoại của các thế lực thù địch, chống các quan điểm sai trái với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển kinh tế, xã hội củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến CCB.

- Tập hợp đoàn kết, động viên CCB rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, thực hiện nghĩa vụ công dân, tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia tổ chức câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân.

- Tổ chức chăm lo giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp tổ chức hoạt động tình nghĩa để CCB tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho CCB.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

- Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

3. Danh sách lãnh đạo.

Đ/c: Hoàng Văn Long

- Chức vụ:  Chủ tịch 

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0986136767

- Email: hoangvanlong.mc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Thế Sơn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch 

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0395 103 628

- Email: hoangtheson.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Trường Giang

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch 

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Chỉ huy Rada phòng không (GCNBD)

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0388599159

- Email: nguyentruonggiang.mc@quangninh.gov.vn

 

Trung tâm TT và VH
Loading...