Hội đồng nhân dân Thành phố Móng Cái giám sát công tác quy hoạch, quản lí, sử dụng đất đai

11/09/2020 14:16
Vừa qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Móng Cái đã tiến hành giám sát tại các cơ quan, đơn vị, xã phường về công tác quy hoạch, quản lí, sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; kết quả giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố từ năm 2017 đến 30/6/2020. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì.

Kết quả giám sát trực tiếp đối với 11 cơ quan, đơn vị, xã, phường (bao gồm: 02 cơ quan; 09 xã, phường);  giám sát gián tiếp đối với 04 đơn vị, 08 xã, phường từ ngày 19/8 – 27/8/2020 cho thấy:  Trong những năm qua, việc thực hiện các quy định của luật và chủ trương chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh về công tác quy hoạch, quản lí, sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; việc giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố luôn được Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát và thực hiện đảm bảo quy định, công khai, minh bạch. Đến nay Móng Cái đã cơ bản đã hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ đối với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

 Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì

 Việc triển khai công tác chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố được triển khai đúng Luật định, phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Từ năm 2017 đến hết 30/6/2020 đã thực hiện chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở là 19.064,34 m2; tiếp nhận giải quyết 206 hồ sơ (đã có GCNCMĐ: 106 hồ sơ, đang xem xét 55 hồ sơ, Hồ sơ không đủ điều kiện: 105) . Đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền ngân sách thành phố. Thông qua HĐND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với  44 dự án, tổng diện tích 492,82 ha.

Đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Móng Cái phát biểu  

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Đoàn giám sát cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đồng thời đề nghị Thành ủy, UBND TP Móng Cái tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra giám sát trong công tác quy hoạch, quản lí, sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; việc giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, giải quyết các tồn đọng về đất đai trên địa bàn Thành phố.

 

 

 

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...