HĐND TP Móng Cái

Hội nghị chuyên đề nghe tiến độ Đề án giao đất giao rừng và xây dựng Nông thôn mới

04/09/2020 15:19
Ngày 4/9/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Móng Cái tổ chức Hội nghị chuyên đề để nghe UBND TP Móng Cái báo cáo Tiến độ kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu (xã Vạn Ninh), 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã (Bắc Sơn); kết quả xây dựng mỗi xã 01 thôn NTM kiểu mẫu 8 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và tiến độ, kết quả thực hiện Đề án giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ trên địa bàn 04 xã: Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực. Đồng chí Dương Thị Huệ, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2020,  thành phố Móng Cái đề ra 07 mục tiêu cụ thể cần đạt, trong đó có mục tiêu: 02 xã Vạn Ninh, Bắc Sơn đạt chuẩn xã NTM nâng cao; xã Vạn Ninh đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu; 07 xã còn xây dựng kế hoạch chi tiết để xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, trong năm 2020 có mức độ gia tăng tiêu chí là thêm 2 tiêu chí/xã; Có ít nhất 12 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thôn đạt chuẩn nông thôn mới là 21 thôn. Duy trì, nâng chất lượng tiêu chí các vườn đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2019; phấn đấu có thêm 61 vườn đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 1435 hộ đạt chuẩn hộ nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Dương Thị Huệ, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực

HĐND TP Móng Cái chủ trì hội nghị chuyên đề 

Đến nay, các địa phương đã vận động hội viên nông dân quyên góp, hỗ trợ tiền, ngày công, vật tư (cây, con giống), lương thực... giúp nhau vượt khó, thoát nghèo với tổng giá trị 122,53 triệu đồng, trực tiếp giúp đỡ 3 hộ nghèo, khó khăn. Vận động 7855 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 999 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; 211 hội viên tham gia BHYT; vận động hội viên tham gia đóng góp144 triệu đồng, 325 công, hiến 150 m2 đất, sửa chữa = 1,05 km đường giao thông, tu sửa nạo vét 23,7 km kênh mương, sửa chữa 04 cầu cống; tiếp tục phát huy hiệu quả 37 lò đốt rác mi ni tại 3 xã Hải Tiến, Hải Đông, Vạn Ninh, mỗi xã đều thành lập các tổ thu gom và đốt rác (bao bì thuốc BVTV, vỏ phân bón, ….).

Thành phố đã thực hiện triển khai rà soát hiện trạng, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí tại các 9 xã theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu theo bộ tiêu chí tại Quyết định 3923/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Bình quân số chỉ tiêu, tiêu chí đạt: 3,33 tiêu chí/8 tiêu chí; 17,67 chỉ tiêu/27 chỉ tiêu. Tăng 1,99 tiêu chí và 3.33 chỉ tiêu so với năm 2019. Việc tăng các chỉ tiêu chủ yếu là chỉ tiêu về Phát triển sản xuất; thu nhập, hộ nghèo; giáo dục, y tế, văn hóa; thôn đạt chuẩn NTM.

Đối với xã Bắc Sơn: Tính đến hết tháng 8/2020 đã đạt 6/8 tiêu chí, 23/27 chỉ tiêu; tăng 3 tiêu chí và 8 chỉ tiêu. Đối với Xã Vạn Ninh đã đạt 8/8 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu; tăng 5 tiêu chí và 9 chỉ tiêu.

Về kết quả xây dựng thôn đạt chuẩn NTM, Thôn NTM kiểu mẫu, trong 8 tháng đầu năm 2020, có 05 xã hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư để thực hiện xây dựng thôn đạt chuẩn NTM và thôn NTM kiểu mẫu gồm (Hải Tiến, Hải Sơn, Bắc Sơn, Vạn Ninh, Hải Xuân), trong đó, các xã tập trung vào nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm; nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, chỉnh trang cây xanh, xây dựng rãnh thoát nước hai bên đường...

Nghe tiến độ, kết quả thực hiện Đề án giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ trên địa bàn 04 xã

Thực hiện Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh “Về việc phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với việc giao đất, cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Móng Cái năm 2019” Móng Cái đã tích cực vào cuộc, thực hiện Đề án giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng trên địa bàn 04 xã: Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đề án gặp một số khó khăn vướng mắc, các ngành chức năng đã báo cáo UBND TP Móng Cái và xin ý kiến Tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...