Hội nghị quán triệt, hướng dẫn, triển khai các quy chế, quy định trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

24/11/2022 13:47
Sáng 24/11, Thành ủy Móng Cái tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn, triển khai các quy chế, quy định trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo, Ủy viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan - Tổ chức Nội vụ Thành phố.

Quảng cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Phước, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố truyền đạt, hướng dẫn về quy trình, nội dung, hình thức, nguyên tắc, thời gian, chủ thể đối tượng, các tiêu chí đánh giá và số lượng bình xét theo từng nội dung, chức trách, nhiệm vụ, những lưu ý về điểm mới trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 theo hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 05/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. 

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo, Ủy viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan - Tổ chức Nội vụ Thành phố phát biểu quán triệt tại hội nghị

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị “về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân trong hệ thống chính trị” và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 05/11/2019 của BTV Tỉnh ủy “về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, Ban thường vụ Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch số 186-KH/TU “về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Thành phố và cơ sở năm 2022” với mục đích kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Phước, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố truyền đạt, hướng dẫn về quy trình, nội dung, hình thức, nguyên tắc kiểm điểm

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo, Ủy viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan - Tổ chức Nội vụ Thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị, chi, đảng bộ bám sát, nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn hiện có; trong quá trình triển khai nghiên cứu kỹ Kế hoạch số 186-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” để đối chiếu vào tổ chức cơ sở đảng và tập thể lãnh đạo quản lý của đơn vị mình để triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình, quy định; trong đó lưu ý xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm tổ chức đảng và báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo quản lý theo đúng các tiêu chí và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tiến hành gợi ý kiểm điểm đối với các tổ chức đảng (nếu có); tổ chức lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú và bổ sung phiếu lý lịch; tự đánh giá xếp loại đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo quản lý của đơn vị mình, đồng thời gửi ý kiến tham gia nhận xét của các đơn vị trực thuộc liên quan.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, dân chủ, khách quan, thẳng thắn; tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, đảm bảo tính chính xác. Trước khi kiểm điểm, các cơ quan, đơn vị báo cáo xin ý kiến Ủy viên BTV, BCH trực tiếp phụ trách để có chỉ đạo về thời gian, nội dung cụ thể.

Sau kiểm điểm, các cơ quan đơn vị, chi, đảng bộ phải xây dựng kế hoạch để khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém và có những giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Vi Thu
Loading...