Hội nghị Thường trực Thành ủy

20/11/2023 15:57
Ngày 20/11, Thành ủy Móng Cái tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ để bàn và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn TP Móng Cái.

Theo thông báo số 6401/TB-TNMT-QHKH của Hội đồng thẩm định UBND tỉnh, Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của TP Móng Cái cơ bản đã tổng hợp được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực, tổ chức, cá nhân trên địa bàn và căn cứ theo chỉ tiêu đã được phân bổ của UBND tỉnh làm cơ sở để lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng cho từng mục đích cụ thể, cân đối nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực; cơ bản phù hợp với quy hoạch tổng thể, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên cần rà soát bổ sung thêm các công trình dự án đã được phê duyệt chủ trương, quy hoạch cũng như được HĐND Tỉnh thông qua; các dự án nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh và rà soát theo ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định nhằm đảm bảo tính khả thi cao của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố
Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố
Đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố
Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát  biểu
Các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến
 

Thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam đề nghị về nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn TP Móng Cái quyết tâm hoàn thành xong trước 31/12. Bên cạnh đó đảm bảo các nguyên tắc, trong đó bám sát các quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung xây dựng, bám sát chỉ tiêu tỉnh giao; không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, tôn giáo dân tộc.

Đồng chí cũng đề nghị HĐND Thành phố thành lập tổ công tác thẩm tra, thẩm định, khảo sát thực tế; Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ rà soát và thống nhất số liệu báo cáo để trình Ban thường vụ Thành ủy trong kỳ họp tới. Các phòng ban, ngành, đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tại hội nghị; bổ sung các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện; rà soát hiện trạng, hồ sơ, cập nhật số liệu thực tế; bổ sung các nhóm giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai…

Thường trực Thành ủy thông qua nội dung kết quả kiểm kê rừng

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến về kết quả kiểm kê rừng năm 2021 trên địa bàn Thành phố. Theo báo cáo tại hội nghị, diện tích rừng, đất rừng trên địa bàn thành phố Móng Cái theo Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là 28.835,2 ha. Kết quả thực hiện Dự án Kiểm kê rừng đã xác định được trên địa bàn thành phố có tổng diện tích đất, rừng và diện tích rừng trồng trên đất khác trên địa bàn thành phố là 29.082,0 ha đất, rừng, tăng 246,8ha. Đồng thời rà soát chuyển ra ngoài quy hoạch phát triển rừng và đề xuất chuyển một phần diện tích đất, rừng ngoài quy hoạch phát triển rừng theo Quyết định số 3722/QĐ-UBND vào diện tích quy hoạch phát triển rừng. Công tác kiểm kê rừng được triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát hướng dẫn của Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng của tỉnh theo đúng quy định.

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đề nghị ngành Kiểm lâm, phòng Tài nguyên – Môi trường, phòng Kinh tế, ban ngành liên quan cùng phối hợp với các xã phường rà soát thật kĩ; trong đó rà soát, cập nhật các diện tích đất rừng đã được HĐND Tỉnh quyết định thu hồi. Về số liệu báo cáo cần thống nhất, đồng bộ, chính xác; đưa ra giải pháp trong công tác quản lý. Phải đảm bảo nguyên tắc hài hòa giữa phát triển rừng và phát triển kinh tế xã hội; giữ môi trường sinh thái, nguồn sinh thủy, phục vụ chiến lược bảo vệ an ninh nguồn nước. Phải tính toán phương án giao đất giao rừng cho các hộ nhân dân; giải quyết dứt điểm việc chồng lấn rừng. Đồng chí đã đề nghị Phòng Kinh tế, Tài Nguyên – môi trường, Kiểm lâm, Ban QL rừng phòng hộ, các xã phường phối hợp để rà soát điều chỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. 

Thường trực Thành ủy cũng thông qua và thống nhất các nội dung quan trọng; đồng thời nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuần và một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới./.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...