Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, kết luận của T.W, của Tỉnh ủy Quảng Ninh

15/01/2022 13:45
Ngày 15/1, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết của T.W. kết luận của T.W, của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Dự và quán triệt NQ có đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên BCH T.W Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND Tỉnh. Các sở, ban ngành và các địa phương dự hội nghị qua đường truyền trực tuyến.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, kết luận của T.W, của Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tại điểm cầu TP Móng Cái, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái; đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái. Các đơn vị, địa phương dự hội nghị qua hệ thống đường truyền trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Móng Cái

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên BCH T.W Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp quán triệt và triển khai kết luận số 21 KL/T.W ngày 25/10/2021 của BCH T.W Đảng và chương trình hành động của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Quán triệt về nội dung về xây dựng Đảng tại Nghị quyết số 08NQ/TU ngày 25/11/2021 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Ngay sau nội dung quán triệt Nghị quyết của Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên BCH T.W Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Cao Tường Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh đã quán triệt nội dung về phát triển KT -  XH theo Nghị quyết số 08 NQ/TU ngày 25/11/2021 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của BCH Đảng bộ Tỉnh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Vy Quyết Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy cũng đã quán triệt kết luận số 14KL/T.W ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Thông qua việc quán triệt, học tập và nghiên cứu các nghị quyết, kết luận của T.W và Tỉnh ủy Quảng Ninh nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...