Hội Nông dân thành phố Móng Cái tích cực vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững

18/07/2022 14:48
Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Móng Cái đã tích cực vận động nông dân phát triển nông nghiệp, qua đó góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Những tháng đầu năm 2022, căn cứ tình hình thực tiễn sản xuất nông nghiệp tại địa phương và tình hình nông dân, Hội nông dân thành phố Móng Cái đã chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong đó tiếp tục phát động phong trào thi đua từ cấp cơ sở, tạo động lực thi đua sâu rộng từ cán bộ, hội viên. Giao chỉ tiêu thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2022 cho 14/14 cơ sở Hội. Đến nay, tổng số hộ đăng ký phấn đấu “Hộ nông dân SXKD giỏi” năm 2022 là: 6.200 hộ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Các cấp Hội cơ sở vận động hỗ trợ giúp đỡ 07 hộ thoát nghèo với số tiền 12,5 triệu đồng; 156 ngày công.

Cùng với đó, tập trung xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Quan tâm chỉ đạo các cấp hội cơ sở rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của các HTX, THT, CLB do Hội nông dân vận động, hướng dẫn, tư vấn thành lập. Toàn thành phố tiếp tục duy trì hoạt động 03 HTX, 04 THT (Quảng Nghĩa = 01 HTX, Hải Yên = 01 HTX, Hải Hòa = 01 HTX); 04 THT (Hải Đông, Bắc Sơn, Bình ngọc). Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hội xây dựng mới: 02 HTX (Quảng Nghĩa, Hải Đông); 01 Chi hội nghề nghiệp (Hải Hòa); 02 Tổ hội (Hải Tiến, Hải Xuân) theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2022.

Tập trung xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế nông hộ làm giàu bền vững 

Trong những tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân thành phố tiếp tục chỉ đạo HND các xã, phường hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ đạo HND các xã, phường triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 theo kế hoạch của HND tỉnh và kế hoạch của Thành phố. Phối hợp với UBND 9 xã NTM và các hộ dân duy trì và nâng chất tiêu chí 145 vườn đạt chuẩn nông thôn mới và 3.303 hộ đạt chuẩn hộ nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại 9 xã NTM từ năm 2019 đến năm 2021; Phối hợp triển khai xây dựng xã NTM nâng cao tại Quảng Nghĩa với các nội dung: Hỗ trợ cây hoa từ nguồn kinh phí tuyên truyền NTM năm 2022, đồng thời phối hợp ra quân trồng hoa, cây cảnh tại tuyến đường đi đình Làng Bầu thôn 1; vận động hướng dẫn các hộ dân trên tuyến đường thực hiện thu gom phân loại, xử lý rác thải tại gia đình; Hỗ trợ Hỗ trợ xây dựng tuyến đường mẫu tại thôn Thán Phún Xã (khu 26 hộ), xã Hải Sơn.

Toàn thành phố duy trì các hợp tác xã, chi, tổ hội nghề nghiệp sản xuất hiệu quả 

Các cấp hội cơ sở đã bám sát các chỉ tiêu thi đua, vận động hộ nông dân đăng ký xây dựng các danh hiệu gia đình văn hóa đạt: 8.785 hộ/9.214 hộ = 95,34%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra; Số hội viên tham gia BHYT: 8.179 /8.228 hội viên = 99,40% chỉ tiêu tỉnh giao; Tham gia đóng BHXH tự nguyện đạt: 112/240 HV = 46,66% chỉ tiêu tỉnh giao. Vận động hộ hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản, đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn VSTP đạt: 5.229/7.200 hộ hội viên = 72,62%. Chỉ đạo cơ sở Hội (Hải Yên, Vạn Ninh) xây dựng được 02 mô hình mới BVMT thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2022 đạt: 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tham gia chương trình Tết trồng cây năm 2022 theo kế hoạch của UBND thành phố (số lượng 10.500 cây; kinh phí 100 triệu đồng). Chỉ đạo HND xã Hải Đông thực hiện chương trình kế hoạch của HND tỉnh, trồng cây rừng gỗ lớn năm 2022 (đã trồng với số lượng 9.000 cây Giổi hoàn thành 100% KH tỉnh giao). Chỉ đạo HND xã, phường duy trì hiệu quả hoạt động “Ngày xanh trong tuần”, “Ngày chủ nhật xanh”, phối hợp các lực lượng ra quân dọn VSMT, chỉnh trang trụ sở UBND xã, phường, NVH thôn khu, các điểm công cộng (tổ chức 21 buổi = 1.910 lượt hội viên tham gia). Vận động cán bộ, hội viên nông dân toàn Thành phố ủng hộ kinh phí, hỗ trợ, giúp đỡ huyện Bình Liêu hoàn thành Chương trình xây dựng NTM và giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn Thành phố Móng Cái trong năm 2022 (đợt 1 đã ủng hộ kinh phí 25.000.000 đồng). 

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...