MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CT-XH

Hội Nông dân Thành phố

05/05/2010 08:34
Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033 881 105; 02033 779 159; 02033 770 267.

* Chức năng, nhiệm vụ:

Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội Nông dân Việt Nam mà tiền thân là Nông hội đỏ được thành lập ngày 14-10-1930, trải qua các thời kỳ cách mạng luôn trung thành với Đảng và dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam luôn là tổ chức trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Chức năng:

Cơ quan Hội Nông dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Nông dân thành phố.

- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội Nông dân thành phố về các chương trình, kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Hội và tổ chức các phong trào nông dân trên địa bàn thành phố. 

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Hội Nông dân các xã, phường, trong việc thực hiện Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố.

Thực hiện công tác quản lý cán bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân thành phố theo quy chế về tổ chức và quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy định về chính sách đối với cán bộ hiện hành

- Tuyền truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh tuần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức hội phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Cơ cấu tổ chức:

         Đ/c: Vũ Trung Chính

- Chức vụ:     Chủ tịch Hội 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Th.s Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ Quản lý  nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0936.928.889

- Email: vutrungchinh@quangninh.gov.vn

 Đ/c: Nguyễn Thị Lam Đăng

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch Hội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại :  0936303261

- Email: nguyenthilamdang@quangninh.gov.vn

 Đ/c: Đoàn Thanh Tú

- Chức vụ:  Ủy viên BTV Hội Nông Dân

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại Học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại :  0904.303.919

- Email: doanthanhtumcqn@gmail.com

 

Trung tâm TT và VH
Loading...