Hướng dẫn Chỉ thị 35 về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

30/10/2019 11:00
Ngày 18/10/2019, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 26-HD/BTCTW hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Loading...