Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022 của UBND xã Bắc Sơn

01/10/2022 00:00
Thanh Huyền
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022
Loading...