Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn phường Hải Hòa năm 2024

16/04/2024 11:52
Thông qua phong trào thi đua khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại UBND phường, các ban, ngành, đoàn thể, các khu phố và cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn và nhiệm vụ cải cách hành chính của phường.

Cổng TTĐT phường Hải Hoà thông tin toàn bộ Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn phường Hải Hòa năm 2024

Đặng Văn Cao
Loading...