Khai mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025

29/06/2023 16:32
Sáng 29/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, để cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tình hình 6 tháng đầu năm 2023 và một số vấn đề quan trọng khác theo quy chế làm việc. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Đồng Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại hội nghị.
Đồng Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để nghiêm túc nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, khoa học, toàn diện những kết quả, thành tựu mà tỉnh đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Từ đó, đề ra những chủ trương, biện pháp cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XV.

Với tính chất quan trọng của hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn, khách quan thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung, vấn đề nêu trong báo cáo; thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình khi thảo luận tổ và ở hội trường để đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với những nội dung, vấn đề cần phải bổ sung, làm rõ hoặc điều chỉnh.

Đồng chí lưu ý khi thảo luận chú ý gắn việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh; tình hình và kết quả 6 tháng đầu năm 2023. Các đại biểu cần tập trung phân tích, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những ưu điểm, kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; phân tích những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ Đại hội XV đến nay; phân tích, dự báo có cơ sở khoa học về bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh để thấy rõ thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức luôn đan xen tác động vào địa bàn. Từ đó xác định quyết tâm, đề xuất những chủ trương, biện pháp cần phải tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng vững chắc phát triển bền vững của giai đoạn 2025-2030 trong tầm nhìn định hướng đến năm 2050, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc mà Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ: Tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong bối cảnh có những thuận lợi nhất định từ nền tảng đổi mới, phát triển của các nhiệm kỳ trước đây, gần nhất là giai đoạn 2010-2020 đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trước diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch Covid-19 chưa từng có, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhất là ngành du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất và kéo dài. Tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, nhất là bất ổn của kinh tế vĩ mô toàn cầu; biến động chính trị - an ninh thế giới; tác động cực đoan của biến đổi khí hậu, hiện tượng EL-NINO. Ngành Than gặp nhiều khó khăn hơn trước ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định và phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh vừa phải tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh chưa có tiền lệ, vừa phải xử lý một khối lượng lớn các yếu kém, tồn đọng, khuyết điểm kéo dài từ nhiều năm trước để lại được chỉ ra trong quá trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh sau Đại hội biến động liên tục.

Trong bối cảnh đó, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh ngày 6/4/2022, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong đó, ưu tiên cao nhất công tác phòng, chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19, giữ vững địa bàn, thích ứng an toàn, linh hoạt, hoàn toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, chăm lo bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân; giữ vững sự ổn định chính trị - kinh tế - xã hội, trở thành điểm sáng của cả nước. Kịp thời đề ra và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tập trung khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, ổn định để phát triển, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc và củng cố vững chắc niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, quan tâm giải quyết tốt, hài hòa các vấn đề xã hội, đặc biệt trong phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và công bằng, tiến bộ xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệnh vùng miền. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý các nội dung thảo luận tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, gợi ý các nội dung thảo luận tại hội nghị.

Với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, khoa học, nửa nhiệm kỳ qua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả toàn diện, ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định; trong 3 năm 2020, 2021, 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, song tăng trưởng kinh tế lần lượt đạt 10,05%, 10,12%, 10,28%.  Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt mức tăng trưởng 2 con số trong 7 năm liên tiếp từ 2016-2022, lập nên kỳ tích trong công cuộc đổi mới.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững. Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 50,9%; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 43,9%; khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 5,2% trong cơ cấu kinh tế. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, hết năm 2022 đạt gần 270.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 8.200 USD, cao nhất ở khu vực phía Bắc; năng suất lao động bình quân 3 năm 2020-2022 tăng trên 10%. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn ước đạt 160.476 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 122.109 tỷ đồng, chiếm 76,1% và luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tổng thu hút đầu tư ngoài ngân sách trong 2,5 năm đạt 430.736 tỷ đồng, trong đó thu hút FDI đạt trên 3,6 tỷ USD, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 294.259 tỷ đồng, tăng bình quân 10,2%/năm.

Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ được đầu tư đồng bộ, đảm bảo liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng và hợp tác hội nhập quốc tế, mở ra cơ hội và không gian phát triển mới, tạo ra nguồn lực mới rất to lớn gắn định hình rõ nét các hành lang kinh tế và hành lang đô thị trọng điểm của tỉnh phát triển theo mô hình “Một tâm, hai tuyến đa chiều, các mũi đột phá, ba vùng động lực”. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, nằm trong nhóm đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá. Là địa phương duy nhất trong cả nước đến nay có 2 lần dẫn đầu đồng thời cả 4 chỉ số PCI, SIPAS, PAR-Index, PAPI (năm 2020, năm 2022); 6 năm liên tiếp giữ vị trí quán quân PCI; 10 năm liền nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước; duy trì 4 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số SIPAS; 4 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PAR-Index.

An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được chăm lo, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách chênh lệch vùng miền. Đến hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đồng thời hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Diện mạo, cảnh quan ở các địa phương thay đổi từng ngày. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; mở rộng các cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao và đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong phòng chống dịch bệnh vừa qua. Tổng chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội 3 năm (2020-2022) đạt 6.083 tỷ đồng. Các tiềm năng về lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh được khơi dậy, phát huy.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Đảng bộ nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động để thực hiện có hiệu quả các quyết sách đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền có nhiều tiến bộ. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường. Vị thế, hình ảnh của địa phương được khẳng định và nâng cao. Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một địa phương đi đầu đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, Quảng Ninh đạt được những kết quả tích cực, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Vượt bão khó khăn, kinh tế của tỉnh đạt kết quả ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng ước tăng 9,46%, cao hơn 0,24 điểm % so với tốc độ tăng cùng kỳ, đứng thứ 2 trong vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 4 cả nước. Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 8,86 triệu lượt, tăng 61% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 28.000 tỷ đồng, bằng 52% dự toán tỉnh giao, bằng 101% cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 21.000 tỷ đồng, thu XNK đạt 7.000 tỷ đồng.

Thực hiện chủ đề công tác năm về “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân", 6 tháng đầu năm 2023, Quảng Ninh thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI ước đạt 832 triệu USD, đạt 83% chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy. Công tác giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Tổ chức Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ. Tại SEA Games 32, các VĐV, HLV của tỉnh Quảng Ninh đã giành được 4 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam.

Sau phiên khai mạc, hội nghị chia thành 3 tổ thảo luận về Báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đối với công tác kiểm tra, giám sát; Kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (giữa nhiệm kỳ 2020-2025) của các đảng bộ trực thuộc tỉnh; đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

baoquangninh.vn
Loading...