Khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn

14/06/2023 15:29

Ngày 14/6/2023 UBND xã phối hợp với các đoàn thể xã tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023.

Tuyên truyền, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Trong những năm qua xã Hải Sơn luôn chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc việc làm cho lao động trên địa bàn xã. Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, định hướng nghề cho lao động.

Quá trình tuyên truyền, khảo sát nhu cầu đào tào nghề, người lao động đã được phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Người lao động làm đơn đăng ký đào tạo nghề

Với mục tiêu là nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đến nay tỉ lệ lao động qua đào tạo của  xã Hải Sơn đạt 58%, lao động có chứng chỉ đạt 38,9%. 

Phùn Văn Kỳ
Loading...