Kho bạc Nhà nước Móng Cái đẩy mạnh triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước

20/09/2019 10:10
Thực hiện Công văn số 3686/KBNN-CNTT ngày 02/8/2019 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro (CBRR) trong kiểm soát chi NSNN trên phạm vi toàn quốc, KBNN Móng Cái đã triển khai và hướng dẫn cài đặt chương trình CBRR đến tất cả các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước (NSNN) có giao dịch với KBNN Móng Cái trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

KBNN Móng Cái họp triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro (CBRR) trong toàn đơn vị

Trước yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hệ thống KBNN, việc nhận diện và khắc phục rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN, đặc biệt là việc thông báo về tình hình biến động số dư tài khoản, tình trạng xử lý hồ sơ và các giao dịch thanh toán một cách kịp thời cho đơn vị sử dụng NSNN là hết sức cần thiết. Ngay sau khi nhận được Công văn số 1357/KBNN-CNTT ngày 24/3/2021 của Kho bạc Nhà nước “về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng CBRR trong kiểm soát chi NSNN” và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Lãnh đạo KBNN Quảng Ninh về công tác CBRR, KBNN Móng Cái đã tổ chức họp đơn vị để quán triệt và triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng CBRR đến các đơn vị sử dụng NSNN. Bên cạnh việc gửi văn bản hướng dẫn tới các đơn vị sử dụng NSNN thì từng CBCC KBNN Móng Cái đã liên hệ với các cán bộ giao dịch của các đơn vị để trực tiếp cài đặt và hướng dẫn sử dụng cho đơn vi.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khiêm - KTT KBNN Móng Cái hướng dẫn sử dụng ứng dụng CBRR cho đơn vị giao dịch

Đến nay,  đã có 110/110 đơn vị thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng CBRR đạt tỷ lệ 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN Móng Cái trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đã triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro (CBRR) trong kiểm soát chi NSNN.

Có thể nói, Hệ thống cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN không chỉ giúp KBNN hoạt động chuyên nghiệp, an toàn hiệu quả mà còn giúp tiết kiệm chi phí thời gian, tiền bạc, nguồn nhân lực cho đơn vị sử dụng ngân sách. Việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng CBRR là một trong những công cụ kiểm soát mang lại hiệu quả cao cho Chủ tài khoản và Kế toán trưởng của đơn vị sử dụng NSNN. Khi có bất cứ biến động nào liên quan đến tài khoản giao dịch của đơn vị, thông tin sẽ được cập nhật tức thời và gửi tới đơn vị một cách nhanh chóng. Đơn vị sử dụng NSNN hoàn toàn có thể chủ động nắm bắt thông tin về tình hình biến động số dư tài khoản, tình trạng xử lý hồ sơ, các giao dịch thanh toán qua ứng dụng KBNN trên thiết bị di động, qua đó giúp cho các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện thanh toán các khoản chi NSNN công khai, minh bạch, an toàn hơn. Góp phần vào công cuộc hình thành KBNN điện tử, phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy./.

 

Lê Văn Mã
Loading...