Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

KHOA HỌC, CÔNG NHỆ

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Khoa học công nghệ

4

 

Loading...