Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

KHOA HỌC, CÔNG NHỆ

28/07/2020 16:00

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Khoa học công nghệ

4

 

Loading...