Khu phố 1: Hội nghị Công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2024- 2026 thành công tốt đẹp.

18/01/2024 21:58
Từ thực tiễn lãnh đạo và việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc qua 35 năm đổi mới toàn diện đất nước, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021), một lần nữa Đảng ta nhấn mạnh vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và khẳng định: “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội”

Ngày 18/01/2024 Ban công tác Mặt trận khu phố 1 tổ chức Hội nghị ban công tác khu phố nhiệm kỳ 2024-2026. Đồng chí Hoàng Xuân Dĩa, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường dự phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Ban công tác Mặt trận khu phố.

Đánh giá kết quả hoạt động Ban công tác Mặt trận Khu phố 1, nhiệm kỳ 2021-2024, Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 1 cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban công tác Mặt trận đã tham mưu và phối hợp chặt chẽ với Khu phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu phố thực hiện các các mô hình, giải pháp thiết thực, phù hợp để nâng cao chất lượng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xâu dựng đời sống văn hoá khu dân cư" ,Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"..., góp phần nâng cao đời sống Nhân dân; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo từng bước nâng cao về vật chất, tinh thần, thoát nghèo bền vững. Tổ chức tốt việc triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp tổ chức công tác chăm lo cho các hộ dân tương đối đầy đủ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn khu phố được giữ vững…

Ban công tác Mặt trận khu phố cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận ở khu dân cư, kịp thời báo cáo cấp uỷ Chi bộ và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, từ đó  được Đảng ủy, UBND phường giải quyết kịp thời. Ban công tác Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Xuân Dĩa đã ghi nhận những kết quả đạt được của Khu phố 1. Đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới, Ban công tác Mặt trận khu phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Khu phố các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo từng bước nâng cao về vật chất, tinh thần…

Tại hội nghị các đại biểu đã hiệp thương cử 8 vị tham gia Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2024 - 2026. Bà Lê Thuý Lan được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố.

Đặng Văn Cao
Loading...