Kiểm tra, khảo sát triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

19/09/2022 15:01
Vừa qua, đoàn công tác của Sở Tư pháp Quảng Ninh do đồng chí Huỳnh Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại TP Móng Cái.

Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính điện tử; lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố Móng Cái cho biết: Thực hiện các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh về chứng thực bản sao từ bản chính điện tử (Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Văn bản số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công Chứng thực bản sao từ bản chính điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND Tỉnh về việc hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP; Thông báo số 64/TB- UBND ngày 28/3/2022 của UBND Tỉnh) Thành phố Móng Cái đã thông tin, quán triệt việc thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính điện tử lồng ghép tại các hội nghị giao ban thường kỳ của UBND thành phố và các cuộc họp của Tổ công tác Triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; triệu tập 33 Cán bộ, công chức phòng Tư pháp và UBND các xã, phường tham dự Hội nghị tập huấn, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn chứng thực bản sao từ bản chính điện tử do Sở Tư pháp tổ chức.

Đồng chí Huỳnh Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát tại TP Móng Cái

UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Tư pháp tổ chức 02 lượt hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao từ bản chính điện tử tới công chức Tư pháp - hộ tịch 17/17 xã, phường. Thông qua các buổi tập huấn, Cán bộ công chức Tư pháp -  hộ tịch cơ bản nắm vững nghiệp vụ về chứng thực bản sao từ bản chính điện tử, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và thuận tiện cho công dân, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện nộp hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính điện tử. Các xã, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết.

100% lãnh đạo UBND các xã, phường đã được cấp chữ ký số; 14/17 Công chức được cấp chữ ký số, 3/17 Công chức đã đăng ký, dự kiến 100% được cấp chữ ký số trong thời gian tới. 100% Công chức Tư pháp - hộ tịch đã đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia để thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính điện tử.  Kết quả: Tổng số hồ sơ đã thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính điện tử: 435 hồ sơ, trong đó: Phòng Tư pháp: 05 hồ sơ, UBND cấp xã: 430 hồ sơ trong đó 08 xã phường đã thực hiện, 9 xã phường chưa có hồ sơ thực hiện.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp TP Móng Cái báo cáo 

 

Để đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, TP Móng Cái tập trung: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp hiểu được rõ hơn những lợi ích của việc thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính điện tử. UBND các xã, phường phát huy vai trò của đoàn thanh niên, các tổ công nghệ số cộng đồng, tại thôn, bản, khu phố, doanh nghiệp để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, người lao động của xã, phường, cán bộ thôn, khu thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, phấn đấu đến hết năm 2022, 17/17 xã, phường (=100%) thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính điện tử để đáp ứng tốt hơn yêu cầu giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

          

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...