Kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU

12/04/2022 13:04
Ngày 12/4, Đoàn kiểm tra của UBND Tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Móng Cái. Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái và các địa phương, ngành liên quan làm việc với đoàn.

Thành phố Móng Cái có diện tích tự nhiên 518 km2 (đất liền 85%, đảo 15%); có cửa khẩu Quốc tế, tiểu ngạch, các điểm thông quan hàng hóa; có 78,44 km đường biên giới trên bộ và trên biển tiếp giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (biên giới trên bộ 60,025 km, biên giới trên biển 18,419 km); có 17 đơn vị hành chính (08 phường, 09 xã; trong đó có 03 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và 02 xã đảo), 101 thôn, bản, khu phố; dân số hơn 10 vạn người, với 06 dân tộc (Kinh, Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa) cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 5,33%, sinh sống tập trung chủ yếu tại hai xã: Hải Sơn, Bắc Sơn và thôn 5, xã Quảng Nghĩa, còn lại sinh sống xen kẽ cùng cộng đồng dân cư ở các xã, phường trên địa bàn. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn Thành phố luôn có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất và trong đời sống; giữ gìn bản sắc và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đoàn kiểm tra của UBND Tỉnh làm việc với UBND TP Móng Cái Đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban dân tộc tỉnh, trưởng đoàn công tác phát biểu  Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái và các địa phương, ngành liên quan làm việc với đoàn

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền Thành phố cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, do đó tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo trên địa bàn Thành phố đã có bước chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng được đầu tư và nâng cấp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU được Thành phố quan tâm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; các cơ quan, ban ngành, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện. Công tác quán triệt, truyền thông, tuyên truyền về Nghị quyết được triển khai sâu rộng, đã phát huy hiệu quả, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao của cộng đồng, người dân, nhất là người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo trong triển khai thực hiện.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Quảng Nghĩa Đoàn thăm quan mô hình nuôi tôm trong bể của hộ Ông Phạm Văn Đỗ, Xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái

Sau gần một năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của Thành phố. Trong đó, Thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo trên địa bàn; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo, chệnh lệch vùng, miền; cải thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; sắp xếp ổn định dân cư; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu đồng bộ, thực hiện tốt liên kết vùng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phát triển toàn diện y tế, giáo dục và đào tạo gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập; giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; khơi dậy tinh thần tự lực và vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của đồng bào với Đảng, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tại cuộc làm việc, Đoàn kiểm tra đã đánh giá những kết quả của TP Móng Cái, đặc biệt là kết quả trong xây dựng Nông thôn mới tại 9 xã, trong đó có các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo, công tác phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề cho lao động trẻ để chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu nông thôn gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS và người công tác tại vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và việc phát triển sản xuất, tổ chức lại sản xuất và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo, tập trung sản xuất hàng hóa nông, lâm, ngư nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, điển hình là các Dự án mô hình mẫu chuỗi sản xuất - tiêu thụ dược liệu tại xã Bắc Sơn, phát triển vùng nguyên liệu để phát triển các sản phẩm: bò thịt, lợn Móng Cái và Dược liệu theo các nội dung tại Đề án Phát triển sản phẩm OCOP thành phố Móng Cái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, du lịch biên giới, du lịch tâm linh tại 2 xã Hải Sơn, xã Bắc Sơn; Dự án mô hình mẫu chuỗi sản xuất - tiêu thụ dược liệu tại xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Phát triển chuỗi giá trị thịt bò hữu cơ Phú Lâm gắn với kinh tế tuần hoàn tại xã Quảng Nghĩa; Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn Móng Cái theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ). Giai đoạn 2023 - 2025, Thành phố đã thông qua danh mục dự kiến đầu tư đối với 12 chương trình, dự án của 02 xã Bắc Sơn và Hải Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến là 40,8 tỷ đồng. Tổ chức thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo...

Đoàn cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và định hướng một số nội dung quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và các chương trình, kế hoạch của UBND Tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...