Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021)

16/10/2021 07:45
Là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 65 năm qua (15/10/1956 - 15/10/2021), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã gánh vác sứ mệnh tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 65 năm qua (15/10/1956 - 15/10/2021), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã gánh vác sứ mệnh tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Chức năng của Hội LHTN Việt Nam:

- Tập hợp, đoàn kết, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam.

- Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên và tổ chức thành niên trước pháp luật và công luận. Nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam

- Đoàn kết, tập hợp các lực lượng thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cống hiến tài năng, sức trẻ cho mục tiêu chung, khuyến khích hội viên và thanh niên tham gia tích cực vào hoạt động ích nước, lợi nhà, hướng thiện.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên.

- Kêu gọi và kiến nghị kịp thời với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và các tổ chức thành viên.

- Đoàn kết hợp tác với tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của tuổi trẻ.

- Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Những mốc son trong quá trình phát triển

- Tháng 6-1946: Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời, sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt.

- Tháng 2-1950: Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

- Từ ngày 8 đến 15-10-1956: Triệu tập đại hội để thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội LHTN Việt Nam.

- Ngày 20-12-1960: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, sau đó, Hội LHTN giải phóng miền Nam được thành lập.

- Tháng 12-1961: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với hơn 400 đại biểu tham dự.

- Từ ngày 20 đến 21-9-1976: Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN giải phóng miền Nam tổ chức hội nghị, thống nhất lấy tên chung là Hội LHTN Việt Nam.

- Ngày 8-12-1994: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ III khai mạc tại Hà Nội với 400 đại biểu. Đại hội quyết định lấy ngày 15-10 là ngày truyền thống hằng năm của Hội LHTN Việt Nam.

- Từ ngày 13 đến 15-1-2000: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV được tổ chức tại Hà Nội với 599 đại biểu tham dự.

- Từ ngày 25 đến 27-2-2005: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V được tổ chức tại Hà Nội với 798 đại biểu tham dự.

- Từ ngày 26 đến 27-4-2010: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI được tổ chức tại Hà Nội với 995 đại biểu tham dự.

- Từ ngày 27 đến 29-12-2014: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII được tổ chức tại Hà Nội với 800 đại biểu tham dự.

- Từ ngày 10 đến 12-12-2019: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII được tổ chức tại Hà Nội với 996 đại biểu tham dự.

Trung ương hội LHTN Việt Nam
Loading...