Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG

28/07/2020 16:08

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Lao động, tiền lương, quan hệ lao động

3

 

Loading...