Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Lao động, tiền lương, quan hệ lao động

3

 

Loading...