ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Lấy ý kiến tham gia đối với nội dung Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực A4.2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

16/06/2021 15:14
Loading...