Thành phố Móng Cái

Lấy ý kiến về Dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030

07/11/2020 15:52
Ngày 7/11/2020, Thành phố Móng Cái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thống nhất của các cơ quan đơn vị về danh mục công trình, dự án đăng ký nhu cầu thực hiện và cập nhật quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Đỗ Xuân Điệp, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì.

Tại cuộc họp, đại diện 17 xã, phường, một số cơ quan, đơn vị liên quan đã thông qua 2 Dự thảo về danh mục công trình, dự án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Móng Cái, danh mục công trình, dự án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 sắp xếp theo đơn vị hành chính. Đồng thời, thống nhất ý danh mục công trình, dự án đăng ký nhu cầu thực hiện và cập nhật quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn Thành phố. Đại diện một số địa phương, đơn vị đã tham gia ý kiến điều chỉnh đối với một số danh mục có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Xuân Điệp, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái yêu cầu: Trước ngày 12/11/2020, các đơn vị có nhu cầu đăng ký bằng văn bản nội dung, danh mục về phòng Tài nguyên và Môi trường. Các đơn vị không có văn bản được coi như đồng ý và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước Thành phố và giải quyết kiến nghị của nhân dân. Đối với các dự án do Thành phố thực hiện, yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì cùng Phòng Tài chính Kế hoạch, Trung tâm Phát triển Quỹ đất; Ban Quản lý Dự án, Phòng Quản lý Đô thị cập nhật đầy đủ danh mục công trình về phòng TNMT trong ngày 12/11/2020. Giao Phòng Tài nguyên Môi trường đôn đốc, tổng hợp, tham mưu cho UBND Thành phố gửi về Sở TNTM trước ngày 18/11/2020 và chủ trì cùng đơn vị tư vấn cung cấp hồ sơ, tài liệu để UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến của nhân dân theo đúng quy định pháp luật.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...