MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CT-XH

Liên đoàn lao động Thành phố

21/11/2010 16:10

I, THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

- Tên cơ quan : Liên đoàn Lao động thành phố Móng Cái

- Địa chỉ : Tầng 3, khu A Trụ sở Cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể CT ( Phía sau trụ sở Thành ủy Móng Cái), đường Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại : 02033.881 760;  02033 772 941 ;   02033 881 361 ;  02033 881 740

- E-mail: ldld.mc@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

- Là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các chủ trương, Nghị quyết, kế hoạch công tác của LĐLĐ thành phố phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước, LĐLĐ Tỉnh và chức năng của tổ chức công đoàn; Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, tổng kết phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn thành phố.

  2. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nghiên cứu nắm vững chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, Pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của Công đoàn, CNVC, LĐ. Đề xuất với Ban Thường vụ về chủ trương kế hoạch chỉ đạo thực hiện, chuẩn bị các văn bản hướng dẫn triển khai đến các Công đoàn cơ sở, CNVC, LĐ; Tổ chức các hoạt động, các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố.- Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết thực hiện chủ trương công tác đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thông qua. Đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn và theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành. Quản lý tài sản, hoạt động kinh tế và ngân sách công đoàn.

Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Dương Trí Tuệ

- Chức vụ:                  Chủ tịch LĐLĐ

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT, Đại học KTQD

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại:  0857 556 688

- Email: dươngtritue@gmail.com

Đ/c: Dương Văn Cương

- Chức vụ:            Phó Chủ tịch LĐLĐ

- Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế quốc dân

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0985.390.618

Gmail: cuongubndxahaitien@gmai.com

Đ/c: Hồ Thị Thu Hiền

- Chức vụ:             Chuyên viên 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại di động: 0912 638 000

- Email: nguyenvanphuong.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Ty Thanh Luân

- Chức vụ:             Chuyên viên 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại di động: 0396 505 188

- Email: tythanhluan@quangninh.gov.vn

 

Trung tâm TT và VH
Loading...