Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Bảo vệ môi trường

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bảo vệ môi trường

4

2 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường 4  

 

Loading...