Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Bảo vệ môi trường

16/01/2018 09:46

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bảo vệ môi trường

4

2Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trườngBảo vệ môi trường4 

 

Loading...