Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

11/09/2015 11:18

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

4

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

4

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

4

4

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Công thương

4

5

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

4

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

4

7

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

4

8

Đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới

Công thương

4

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công thương

4

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công thương

4

11

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công thương

4

12

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

4

13

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Công thương

4

14

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Công thương

4

15

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

4

16

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

4

 

Trung tâm TT và VH
Loading...