Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

LĨNH VỰC THUỘC XÃ HẢI SƠN

25/06/2018 14:12

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

Bảo hiểm xã hội.

Xã Hải Sơn

2

2

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Bảo trợ xã hội

Xã Hải Sơn

3

3

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Bảo trợ xã hội

Xã Hải Sơn

3

4

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bảo trợ xã hội

Xã Hải Sơn

3

5

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Tại nơi cư trú cũ)

Bảo trợ xã hội

Xã Hải Sơn

3

6

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (Trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; bạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở BTXH, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp)

Bảo trợ xã hội

Xã Hải Sơn

3

7

Hỗ trợ trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh từ 5 triệu đồng trở lên cho 01 lần khám, chữa bệnh; trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh nhiều lần từ 10 triệu đồng trở lên trong 01 năm; trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh từ 10 triệu đồng trở lên cho 01 lần khám, chữa bệnh; trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh nhiều lần từ 15 triệu đồng trở lên trong 01 năm

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Sơn

3

8

Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực dẫn đến tử vong hoặc có tỷ lệ thương tật là 21% trở lên

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Sơn

3

9

Hỗ trợ dinh dưỡng nâng cao thể trạng hằng tháng cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em dưới 24 tháng tuổi sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm HIV/AIDS; hỗ trợ hằng tháng cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, không có nguồn nuôi dưỡng

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Sơn

3

10

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở bảo trợ xã hội

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Sơn

3

11

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Sơn

3

12

Hỗ trợ dinh dưỡng nâng cao thể trạng và hỗ trợ thường xuyên hằng tháng

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Sơn

3

13

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Sơn

3

14

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Bồi thường Nhà nước

Xã Hải Sơn

2

15

Trả lại tài sản

Bồi thường Nhà nước

Xã Hải Sơn

2

16

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Bồi thường Nhà nước

Xã Hải Sơn

2

17

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Bồi thường Nhà nước

Xã Hải Sơn

2

18

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Xã Hải Sơn

3

19

Chứng thực di chúc

Chứng thực

Xã Hải Sơn

3

20

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, đất ở

Chứng thực

Xã Hải Sơn

3

21

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Chứng thực

Xã Hải Sơn

3

22

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực

Xã Hải Sơn

3

23

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa chữa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực

Xã Hải Sơn

3

24

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực

Xã Hải Sơn

3

25

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực

Xã Hải Sơn

3

26

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (trường hợp phức tạp)

Chứng thực

Xã Hải Sơn

3

27

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (trường hợp phức tạp)

Chứng thực

Xã Hải Sơn

3

28

Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg

Dân tộc

Xã Hải Sơn

2

29

Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dân tộc

Xã Hải Sơn

3

30

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Sơn

2

31

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Sơn

3

32

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Sơn

2

33

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Sơn

3

34

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Sơn

3

35

Đăng ký thành lập nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Sơn

3

36

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Sơn

3

37

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Sơn

3

38

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

39

Đăng ký khai sinh

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

40

Đăng ký kết hôn

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

41

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

42

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

43

Đăng ký khai tử

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

44

Đăng ký khai sinh lưu động

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

45

Đăng ký kết hôn lưu động

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

46

Đăng ký khai tử lưu động

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

47

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

48

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

49

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

50

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

51

Đăng ký giám hộ

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

52

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

53

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

54

Đăng ký lại khai sinh

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

55

Đăng ký lại kết hôn

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

56

Đăng ký lại khai tử

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

57

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

58

Đăng ký kết hôn (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

59

Đăng ký nhận cha, mẹ, con (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

60

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

61

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

62

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

63

Đăng ký lại khai sinh (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

64

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

65

Đăng ký lại kết hôn (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

66

Đăng ký lại khai tử (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

67

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

68

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

69

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới (trường hợp phải xác minh)

Hộ tịch

Xã Hải Sơn

3

70

Bầu hòa giải viên

Hòa giải ở cơ sở

Xã Hải Sơn

3

71

Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

Hòa giải ở cơ sở

Xã Hải Sơn

3

72

Thôi làm hòa giải viên

Hòa giải ở cơ sở

Xã Hải Sơn

3

73

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Hòa giải ở cơ sở

Xã Hải Sơn

3

74

Xác nhận theo yêu cầu của người dân

Khác

Xã Hải Sơn

3

75

Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Sơn

3

76

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Sơn

3

77

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Sơn

3

78

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Sơn

3

79

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 -2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Sơn

3

80

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Sơn

3

81

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Sơn

3

82

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Môi trường

Xã Hải Sơn

3

83

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Môi trường

Xã Hải Sơn

3

84

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường

Xã Hải Sơn

3

85

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

Môi trường

Xã Hải Sơn

3

86

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Nội vụ

Xã Hải Sơn

3

87

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

Nội vụ

Xã Hải Sơn

3

88

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Nội vụ

Xã Hải Sơn

3

89

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Nội vụ

Xã Hải Sơn

3

90

Đăng ký người vào tu

Nội vụ

Xã Hải Sơn

3

91

Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Nội vụ

Xã Hải Sơn

3

92

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Nội vụ

Xã Hải Sơn

3

93

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nội vụ

Xã Hải Sơn

3

94

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Nội vụ

Xã Hải Sơn

3

95

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Nội vụ

Xã Hải Sơn

3

96

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Nội vụ

Xã Hải Sơn

3

97

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xã Hải Sơn

3

98

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xã Hải Sơn

3

99

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xã Hải Sơn

3

100

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (trường hợp phải xác minh)

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xã Hải Sơn

3

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

101

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân (trường hợp phải xác minh)

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xã Hải Sơn

3

102

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Nuôi con nuôi

Xã Hải Sơn

3

103

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Nuôi con nuôi

Xã Hải Sơn

3

104

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Nuôi con nuôi

Xã Hải Sơn

3

105

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Phòng chống tệ nạn xã hội

Xã Hải Sơn

3

106

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Tài chính – kế hoạch

Xã Hải Sơn

2

107

Tạm ngừng hộ kinh doanh

Tài chính – kế hoạch

Xã Hải Sơn

2

108

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Tài chính – kế hoạch

Xã Hải Sơn

2

109

Hòa giải tranh chấp đất đai

Tài nguyên và môi trường

Xã Hải Sơn

3

110

Xử lý đơn thư

Thanh tra

Xã Hải Sơn

3

111

Giải quyết Khiếu nại lần đầu (thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý)

Thanh tra

Xã Hải Sơn

3

112

Giải quyết Khiếu nại lần đầu (thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý)

Thanh tra

Xã Hải Sơn

3

113

Giải quyết Tố cáo (thời hạn giải quyết không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý)

Thanh tra

Xã Hải Sơn

3

114

Giải quyết Tố cáo (thời hạn giải quyết không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý)

Thanh tra

Xã Hải Sơn

3

115

Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

Thủy sản

Xã Hải Sơn

3

116

Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

Thủy sản

Xã Hải Sơn

3

117

Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tàu cá dưới 20CV

Thủy sản

Xã Hải Sơn

3

118

Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá cho tàu có công suất đến dưới 20 CV

Thủy sản

Xã Hải Sơn

3

119

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

Tư pháp

Xã Hải Sơn

3

120

Công nhận gia đình văn hóa

Văn hóa thông tin

Xã Hải Sơn

3

121

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

Văn hóa thông tin

Xã Hải Sơn

3

122

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Văn hóa thông tin

Xã Hải Sơn

3

123

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

Y tế

Xã Hải Sơn

3

124

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

Y tế

Xã Hải Sơn

3

 

Loading...