Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBBD cấp xã

LĨNH VỰC THUỘC XÃ HẢI ĐÔNG

27/02/2017 14:14

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Bảo trợ xã hội

Xã Hải Đông

3

2

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Bảo trợ xã hội

Xã Hải Đông

3

3

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bảo trợ xã hội

Xã Hải Đông

3

4

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Tại nơi cư trú cũ)

Bảo trợ xã hội

Xã Hải Đông

3

5

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (Trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; bạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở BTXH, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp)

Bảo trợ xã hội

Xã Hải Đông

3

6

Hỗ trợ trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh từ 5 triệu đồng trở lên cho 01 lần khám, chữa bệnh; trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh nhiều lần từ 10 triệu đồng trở lên trong 01 năm; trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh từ 10 triệu đồng trở lên cho 01 lần khám, chữa bệnh; trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh nhiều lần từ 15 triệu đồng trở lên trong 01 năm

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Đông

3

7

Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực dẫn đến tử vong hoặc có tỷ lệ thương tật là 21% trở lên

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Đông

3

8

Hỗ trợ dinh dưỡng nâng cao thể trạng hằng tháng cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em dưới 24 tháng tuổi sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm HIV/AIDS; hỗ trợ hằng tháng cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, không có nguồn nuôi dưỡng

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Đông

3

9

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở bảo trợ xã hội

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Đông

3

10

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Đông

3

11

Hỗ trợ dinh dưỡng nâng cao thể trạng và hỗ trợ thường xuyên hằng tháng

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Đông

3

12

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xã Hải Đông

3

13

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Bồi thường Nhà nước

Xã Hải Đông

3

14

Trả lại tài sản

Bồi thường Nhà nước

Xã Hải Đông

3

15

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Bồi thường Nhà nước

Xã Hải Đông

3

16

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Bồi thường Nhà nước

Xã Hải Đông

3

17

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Xã Hải Đông

3

18

Chứng thực di chúc

Chứng thực

Xã Hải Đông

3

19

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, đất ở

Chứng thực

Xã Hải Đông

3

20

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Chứng thực

Xã Hải Đông

3

21

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực

Xã Hải Đông

3

22

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa chữa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực

Xã Hải Đông

3

23

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực

Xã Hải Đông

3

24

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực

Xã Hải Đông

3

25

Đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ

Dân số - kế hoạch hoá gia đình

Xã Hải Đông

3

26

Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg

Dân tộc

Xã Hải Đông

2

27

Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dân tộc

Xã Hải Đông

3

28

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Đông

3

29

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Đông

2

30

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Đông

3

31

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Đông

2

32

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Đông

3

33

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Đông

3

34

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Đông

3

35

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

Giáo dục và đào tạo

Xã Hải Đông

3

36

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

37

Đăng ký khai sinh

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

38

Đăng ký kết hôn

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

39

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

40

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

41

Đăng ký khai tử

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

42

Đăng ký khai sinh lưu động

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

43

Đăng ký kết hôn lưu động

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

44

Đăng ký khai tử lưu động

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

45

Đăng ký giám hộ

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

46

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

47

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

48

Đăng ký lại khai sinh

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

49

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

50

Đăng ký lại kết hôn

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

51

Đăng ký lại khai tử

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

52

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch

Xã Hải Đông

3

53

Bầu hòa giải viên

Hòa giải ở cơ sở

Xã Hải Đông

3

54

Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

Hòa giải ở cơ sở

Xã Hải Đông

3

55

Thôi làm hòa giải viên

Hòa giải ở cơ sở

Xã Hải Đông

3

56

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Hòa giải ở cơ sở

Xã Hải Đông

3

57

Xác nhận theo yêu cầu của người dân

Khác

Xã Hải Đông

3

58

Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Đông

3

59

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Đông

3

60

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Đông

3

61

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Đông

3

62

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 -2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Đông

3

63

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Đông

3

64

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Lao động, thương binh và xã hội

Xã Hải Đông

3

65

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Môi trường

Xã Hải Đông

3

66

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Môi trường

Xã Hải Đông

3

67

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường

Xã Hải Đông

3

68

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

Môi trường

Xã Hải Đông

3

69

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Nội vụ

Xã Hải Đông

3

70

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

Nội vụ

Xã Hải Đông

3

71

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Nội vụ

Xã Hải Đông

3

72

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Nội vụ

Xã Hải Đông

3

73

Đăng ký người vào tu

Nội vụ

Xã Hải Đông

3

74

Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Nội vụ

Xã Hải Đông

3

75

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Nội vụ

Xã Hải Đông

3

76

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nội vụ

Xã Hải Đông

3

77

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Nội vụ

Xã Hải Đông

3

78

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Nội vụ

Xã Hải Đông

3

79

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Nội vụ

Xã Hải Đông

3

80

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xã Hải Đông

3

81

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân (trường hợp phải xác minh)

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xã Hải Đông

3

82

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Nuôi con nuôi

Xã Hải Đông

3

83

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Nuôi con nuôi

Xã Hải Đông

3

84

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Phòng chống tệ nạn xã hội

Xã Hải Đông

3

85

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Tài chính – kế hoạch

Xã Hải Đông

2

86

Hòa giải tranh chấp đất đai

Tài nguyên và môi trường

Xã Hải Đông

3

87

Xử lý đơn thư

Thanh tra

Xã Hải Đông

3

88

Giải quyết Khiếu nại lần đầu (thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý)

Thanh tra

Xã Hải Đông

3

89

Giải quyết Tố cáo (thời hạn giải quyết không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý)

Thanh tra

Xã Hải Đông

3

90

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

Tư pháp

Xã Hải Đông

3

91

Công nhận gia đình văn hóa

Văn hóa thông tin

Xã Hải Đông

3

92

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

Văn hóa thông tin

Xã Hải Đông

3

93

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Văn hóa thông tin

Xã Hải Đông

3

 

Loading...