Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

LÂM NGHIỆP

25/06/2018 09:40

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Xác nhận bảng kê lâm sản

Lâm nghiệp

4

 

Loading...