Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

LĨNH VỰC NỘI VỤ

11/09/2015 11:19

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Phê duyệt điều lệ hội

Nội vụ

4

2

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

Nội vụ

4

3

Đổi tên hội

Nội vụ

4

4

Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Nội vụ

4

5

Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

Nội vụ

4

6

Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Nội vụ

4

7

Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến

Nội vụ

4

8

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Nội vụ

4

9

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Nội vụ

4

10

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Nội vụ

4

11

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Nội vụ

4

12

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Nội vụ

4

13

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Nội vụ

4

14

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Nội vụ

4

15

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Nội vụ

4

16

Đổi tên quỹ

Nội vụ

4

17

Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Nội vụ

4

18

Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Nội vụ

4

19

hội tự giải thể

Nội vụ

4

20

Quỹ tự giải thể

Nội vụ

4

21

Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Nội vụ

3

22

Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường (Trường hợp không lấy ý kiến)

Nội vụ

4

23

Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường (Trường hợp lấy ý kiến)

Nội vụ

4

24

Công nhận Ban vận động thành lập hội

Nội vụ

4

25

Thành lập Hội

Nội vụ

4

26

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Nội vụ

4

27

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Nội vụ

4

28

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Nội vụ

4

29

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Nội vụ

4

30

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Nội vụ

4

31

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Nội vụ

4

32

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Nội vụ

4

33

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Nội vụ

4

 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...