Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

11/09/2015 11:21

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Tạm ngừng hộ kinh doanh

Tài chính – kế hoạch

4

2

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Tài chính – kế hoạch

4

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

4

4

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

4

5

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

4

6

Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

4

7

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

4

8

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

4

9

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

3

10

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Tài chính – kế hoạch

4

11

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Tài chính – kế hoạch

4

12

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Tài chính – kế hoạch

4

13

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Tài chính – kế hoạch

4

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

Tài chính – kế hoạch

3

15

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Tài chính – kế hoạch

3

16

Đăng ký hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

3

17

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

4

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

4

19

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tài chính – kế hoạch

4

20

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Tài chính – kế hoạch

4

21

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Tài chính – kế hoạch

4

22

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

4

23

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

4

24

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Tài chính – kế hoạch

4

25

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Tài chính – kế hoạch

4

Trung tâm TT và VH
Loading...