Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

LĨNH VỰC THANH TRA

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Tiếp công dân

Thanh tra

2

2

Xử lý đơn thư

Thanh tra

2

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

Thanh tra

2

4

Giải quyết khiếu nại lần 2

Thanh tra

2

5

Giải quyết tố cáo

Thanh tra

2

 

Loading...