Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

LĨNH VỰC THANH TRA

14/08/2017 14:55

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Tiếp công dân

Thanh tra

2

2

Xử lý đơn thư

Thanh tra

2

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

Thanh tra

2

4

Giải quyết khiếu nại lần 2

Thanh tra

2

5

Giải quyết tố cáo

Thanh tra

2

 

Loading...