Móng Cái đẩy mạnh cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc chương trình cho vay Giải quyết việc làm

21/09/2023 13:57
Với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và những đổi mới tích cực trong phương thức hoạt động của phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố, hàng nghìn người dân trên địa bàn Thành phố đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Để đảm bảo các đối tượng thụ hưởng được kịp thời tiếp cận với nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu việc làm của Thành phố, TP Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc chương trình cho vay Giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố.
Móng Cái đẩy mạnh cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc chương trình cho vay Giải quyết việc làm 

Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố, đến nay dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố đạt 238.128 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 69,82% tổng dư nợ của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố và xu hướng ngày càng mở rộng thêm. Tuy nhiên, trên địa bàn TP Móng Cái không có phát sinh cho vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất kinh doanh), do đó đã ít nhiều làm ảnh hướng đến mục tiêu tạo việc làm trên địa bàn Thành phố. 

Thực hiện Công văn số 2095/UBND-VHXH ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh “V/v tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lao động – việc làm”; Văn bản số 650/NHCS-KHTD ngày 31/8/2023 của Ngân hàng Chính sách chi nhánh Quảng Ninh “V/v đẩy mạnh cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc chương trình cho vay Giải quyết việc làm”. Để đảm bảo các đối tượng thủ hưởng được kịp thời tiếp cận với nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu việc làm của Thành phố, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố đã ban hành Văn bản số 2781/UBND-BĐD ngày 14/9/2023 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố “V/v đẩy mạnh cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc chương trình cho vay Giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố”.

Dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố đạt 238.128 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 69,82% tổng dư nợ của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Thành phố

Trong đó, giao Tổ chức đoàn thể nhận ủy thác Thành ủy, phòng LĐTB&XH Thành phố, phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố, UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ đến người dân, nhất là các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn biết, tiếp cận chính sách; Thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh phi nông nghiệp trong các ngành thu hút nhiều lao động, gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, phát triển nông nghiệp, nông thôn… nhằm chuyển dịch lao động sang khu vực chính thức, tạo nhiều việc làm mới cho người lao động; Thực hiện cho vay vốn đảm bảo đúng mục tiêu chính sách, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng quy định để duy trì và tạo việc làm cho người lao động.

Theo Hướng dẫn số 8055/NHCS-TDSV ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội “về Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm”, quy định đối tượng cho vay là Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh); Người lao động. Mức cho vay, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng; Mức vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; người lao động bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo (hiện nay là 7,92%/năm); Các trường hợp sau đây được cho vay với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay theo quy định tại Điểm 6.1. Khoản này. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...