Móng Cái nỗ lực chuyển đổi số toàn diện

22/05/2023 18:01
Thời gian qua, TP Móng Cái đã đạt được nhiều kết quả trong chuyển đổi số, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, việc chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh chú trọng. Điều này cho thấy những nỗ lực của Móng Cái trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả cung cấp tiện ích phục vụ phát triển KT-XH, nhất là ở lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, tài nguyên môi trường, lao động việc làm...

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh năm 2023; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái về phát triển thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 9014/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND thành phố Móng Cái về phê duyệt Đề án phát triển thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến 2030; Ủy ban nhân dân Thành phố Móng Cái đã sớm xây dựng, ban hành kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn, nhằm mục tiêu chung là: Bám sát mục tiêu chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh năm 2023 là năm trọng điểm trong xây dựng dữ liệu số, tạo bứt phá về chuyển đổi số toàn diện với 3 định hướng trọng tâm sau: Người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Doanh nghiệp được khai thác dữ liệu, dữ liệu mở do cơ quan nhà nước cung cấp để phục vụ sản xuất, kinh doanh và xúc tiến đầu tư; Cơ quan nhà nước sử dụng dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu mở từ máy sinh ra theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định, giảm thiểu hoạt động báo cáo thủ công giữa các cấp; 3 định hướng này chính là nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết 09, tiếp tục triển khai Kế hoạch 59 của UBND tỉnh, Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm hoàn thiện chính quyền điện tử để chuyển nhanh sang chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số phát triển, xây dựng xã hội số trên địa bàn Thành phố.

Móng Cái chú trọng đào tạo “công dân số” qua việc tăng cường tập huấn, hướng dẫn, thực hành phản ánh 

Trên cơ sở đó, Móng Cái đặt ra một số mục tiêu cụ thể trong phát triển dữ liệu số và phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số, phát triển xã hội số, đó là: 100% các cơ quan, đơn vị chia sẻ dữ liệu trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh. 100% các thủ tục hành chính ban hành mới đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 100% hồ sơ được số hóa ngay từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả cho người dân, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đủ điều kiện được ký số và trả cho người dân trên môi trường số thông qua tài khoản Công dân điện tử, 20% thủ tục hành chính được cung cấp biểu mẫu nhập liệu, số hóa đầu vào gắn với bóc tách dữ liệu. 100% người đứng đầu các phòng, ban, UBND các xã, phường sử dụng chữ ký số, xử lý công việc trên hệ thống chính quyền điện tử và trong năm được đào tạo/bồi dưỡng/tập huấn về kỹ năng số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định. 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Tối thiểu 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, giải pháp số; 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông sử dụng hợp đồng điện tử; Trên 99% doanh nghiệp và tổ chức nộp thuế điện tử; tỷ lệ hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện nộp thuế điện tử 30%; 100% khu dân cư tập trung có kết nối internet băng rộng cố định; 95% người dân từ 15 tuổi trở lên có điện thoại thông minh được cài đặt ứng dụng VneID, định danh điện tử mức độ 2; Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng chất lượng cao …

Từ những mục tiêu cụ thể, TP Móng Cái cũng đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan và tổ chức thực hiện bằng nhiều giải pháp nhằm triển khai đồng bộ công tác chuyển đổi số một cách thực chất, hiệu quả.

Việc triển khai các dự án/nhiệm vụ về chuyển đổi số tuân thủ nguyên tắc đồng bộ với các hệ thống thông tin, CSDL của bộ, ngành và tỉnh triển khai; kế thừa, và tiếp tục phát huy các kết quả, thành tựu từ hệ thống chính quyền điện tử, đô thị thông minh, phù hợp với yêu cầu, điều kiện và đặc thù riêng của Thành phố.

TP Móng Cái những năm qua đã có rất nhiều nỗ lực. Kết quả xếp hạng DDCI Quảng Ninh 2022, Móng Cái vươn lên ngoạn mục, dẫn đầu với 70,35 điểm.được, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao ở hai nhóm chỉ tiêu về Tiếp cận, minh bạch thông tin, chuyển đổi số và Chỉ số thiết chế pháp lý và An ninh trật tự.

Thành phố Móng Cái xuất sắc vươn lên dẫn đầu DDCI khối các địa phương 2022
Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện

Với quyết tâm cao, bám sát quan điểm chỉ đạo của tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, TP Móng Cái tập trung chuyển đổi số toàn diện và xác định vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách để xây dựng và phát triển TP Móng Cái. Nhiệm vụ này có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, luôn gắn với sự phát triển thành phố hiện đại, thông minh trong tương lai. Chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước phải đi đầu, dẫn dắt; chuyển đổi số trong doanh nghiệp là trọng điểm và xây dựng công dân số là trung tâm là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực. Thành phố sẽ dành nguồn lực thỏa đáng để thực hiện chuyển đổi số toàn diện. 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...