Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

MÔI TRƯỜNG

28/07/2020 16:08

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Môi trường

3

2

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường

3

 

Loading...