Móng Cái: Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết

19/09/2022 16:01
Những năm qua, Thành ủy Móng Cái thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập lý luận chính trị và rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; trong đó chú trọng nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết.
g
Đảng viên Đảng bộ TP Móng Cái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII.

Đảng bộ thành phố hiện có trên 4.200 đảng viên, sinh hoạt tại 38 chi, đảng bộ cơ sở, 230 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên. Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị được giao phụ trách; các đồng chí là bí thư cấp ủy nâng cao trách nhiệm của mình đối với công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Trước mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết, căn cứ vào tình hình của địa phương, Ban Tuyên giáo Thành ủy soạn thảo đề cương tuyên truyền theo nguyên tắc bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp của trung ương, của tỉnh, đồng thời vận dụng để xây dựng những mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở; chỉ rõ những việc các cấp ủy cần phải làm để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong quá trình các đơn vị triển khai thực hiện nghị quyết, Ban Tuyên giáo Thành ủy phân công cán bộ theo dõi, tổ chức rút kinh nghiệm cho các kỳ quán triệt sau.

Đội ngũ báo cáo viên tham gia truyền đạt các nghị quyết của Đảng đều nắm rõ những quan điểm về đổi mới cách thức, phương pháp truyền đạt, từng bước hình thành phương pháp truyền đạt đảm bảo ngắn gọn, đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của nghị quyết đã nêu, nhất là những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, chú trọng lồng ghép tình hình thực tế địa phương, cơ sở. Triển khai học tập, quán triệt nghị quyết kết hợp với thông tin thời sự, giúp cán bộ, đảng viên nắm rõ tình hình và chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Sau mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy nghiêm túc chỉ đạo 100% đảng viên viết bài thu hoạch; trong đó các đồng chí đảng viên là CBCCVC, người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có liên hệ thực tế, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Các bài viết thu hoạch không đạt chất lượng được yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh lại. Nhờ đó, ý thức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của cán bộ, đảng viên thành phố được nâng lên, cơ bản khắc phục được tình trạng bài thu hoạch sao chép, liên hệ chung chung, không gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc. Sau kiểm tra, giám sát, Thành ủy yêu cầu những tổ chức cơ sở đảng thực hiện chưa nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, hoàn thiện, bổ sung những nội dung còn thiếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phát huy tinh thần đấu tranh kiên quyết bảo vệ cái đúng, phản bác, loại trừ cái sai, những biểu hiện lệch lạc, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Song song với học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; rà soát, chọn, cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị đúng đối tượng; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong việc theo dõi, quản lý học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Thành phố phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết sâu rộng đến các đoàn viên, hội viên, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết hiệu quả, thiết thực.

baoquangninh.com.vn
Loading...